Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алтернативи - Айтос

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на децата
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисията на Сдружение “Алтернативи” е да осъществява дейности за развитие на гражданското общество; осигуряване равнопоставеност на ...

Цели на организацията
Развитие на гражданското общество, осигуряване равнопоставеност на различни социални групи, поощряване участието на гражданите при разглеждането на общозначими проблеми на местно ниво и насърчаване сформирането на коалиции за решаването им, подпомагане развитието на региона чрез социални, информационни, екологични, културни, издателски и образователни проекти.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Основна цел:
Предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на уязвими групи от община Айтос
Целеви групи на проекта:
Потребители на услугите социален асистент: самотно живеещи стари хора и лица с увреждания и техните семейства.
Доставчици на социални услуги в общността: безработни лица желаещи да се квалифицират в професията СА, представители на помагащите професии- учащи, работещи и пенсионери, желаещи да предоставят почасово социални услуги, социални асистенти с опит в предоставянето на социални услуги в община Айтос

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
100 001 - 200 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Опит в управление и изпълнение на проекти за периода 2000-2007г.:

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
“Домашни грижи за самотни възрастни хора от турски произход” -№ 98-0067/16 ФАР - Лиен 3985 евро 01.11.2000г. –
31.10.2001г.

Кратко описание на проекта :
Чрез проекта се предостави програма от социални, хуманитарни и медицински грижи на самотни възрастни хора от турски произход в рамките на община Айтос. Програмата предвиди за всеки един възрастен човек да се направи оценка на нуждите (социални-психологически и здравни), които има, и екип от професионалисти (социални работници, лекар и медицинска сестра, част от които са от турски произход), да му партнират за подобряване качеството на живот. Екипът използва и ресурсите на турската общност за преодоляване на изолацията и реинтегрирането на възрастните хора. Идеята бе проекта да стане част от политиката на общината и да включи възрастни хора и професионалисти от различните етнически общности.
Резултати по проекта:
1. Проекта помогна на 50 самотни възрастни хора от турски произход да подобрят живота си като цяло – в социален, здравен, материален и психологически аспект и да се реинтегрират.
2. Създаде се мултиетничен екип и практика на помагане, която бе скроена в зависимост от потребностите на хората (в контраст със съществуващите институционални практики), и която отчита културалните и социални особености на клиентите си.
3.Направи този вид грижи за възрастните хора в общината модел на практика, като се привличат местни ресурси за поддържането и развиването й – общински, на местния бизнес, на различните етнически общности и т.н.
4.Подобри междуетническите отношения в общината, като създаде пространство за партниране между професионалисти и доброволци от различни етноси.
5.Осигури се хуманитарно подпомагане на 25 нуждаещи се самотни възрастни хора от турски произход от гр.Айтос и 25 от селата Мъглен и Пещерско, в които живеят тези хора
Обслужени бенефициенти: чрез анкетно проучване и със съдействието на ОССП – Айтос бяха подбрани 50 самотни стари хора от турски произход.Регулярно всеки човек от целевата група бе посещаван веднъж седмично – за хората живеещи в гр.Айтос (25 души) и два пъти месечно за хората от с. Мъглен и с.Пещерско (25 души) от социален работник и медицинска сестра.

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
“Психо-социален център за работа с деца с увреждания и техните семейства от община Айтос”-№ PA 99-MP-056 ФАР - Аксес 6 672 евро 20.09.2001г. –
19.09.2002г.
Проектът се състои в разкриването на психо-социален център за деца и младежи с хронични физически заболявания. Центърът предлага програми от грижи, съобразени със специфичните нужди на децата и техните близки и отчитащи специфичните особености на ситуацията в общността (нагласи, ресурси, съществуващи институции и тяхното функциониране). Програмите са насочени към създаване на среда, позволяваща на децата с хронични заболявания да развият потенциала си и да станат активни граждани на общността. Програмите включват както работа със самите деца и семействата им, така и работа с релевантните институции и общността като цяло.

Роля на Сдружение “Алтернативи” в изпълнението на проекта:
Сдружение “Алтернативи” отговаря за цялостното изпълнение на дейностите заложени в проекта. Сдружението осигурява екип за работата на центъра и структурира дейността му. Община Айтос като партньор на проекта предоставя сграда за функциониране на центъра за работа с деца с увреждания и техните семейства, както и двама доброволци, които пряко се включват в организацията на центъра.
Резултати по проекта:
1. Създаден психо-социален център за деца с хронични заболявания. Това включи:
• предоставена сграда от общината и нейното оборудване за нуждите на центъра;
• разработени процедури и организация на функционирането на центъра;
• създаден и обучен екип от професионалисти и доброволци. Разработини процедури за функционирането и продължаващото обучение на екипа;
2. Подобряване на качеството на живот на 24 деца с хронични заболявания чрез предоставяне на системна помощ от страна на центъра.
• Застъпничество - отстояване на интересите на децата и техните семейства пред институциите
• Посредничество – информиране и пренасочване, връзка с професионалисти и /или институции
• Координиране на група за взаимопомощ на младежи с увреждания
3. Промяна на нагласите в институциите, работещи с деца с хронични заболявания и в общността като цяло.
Обслужени бенефициенти:
За времето на проекта е работено с 24 семейства. Централна за проекта дейност бе психосоциално партниране на децата и техните семейства. За всяко дете и семейството му се направи оценка на нуждите, след което се изработи терапевтичен план. Предложените интервенции са : индивидуално консултиране, занимателна индивидуална терапия, посредничество и застъпничество пред други институции, даване на информация и пренасочване на клиентите, консултиране на родителите, както и групова занимателна терапия за децата.

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
“Изграждане на център за квалификация на безработни”
№ BG 9915-01-085 ФАР - SMAEP 43 295 евро 01.01.2002г.-
30.09.2002г.

Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към подпомагане на бенефициентите да придобият нови професионални умения, които съответстват на настоящите нужди на пазара на труда в региона и потенциалните възможности за намиране на работа.Проведохме 2 квалификационни курса за 13 безработни лица по професии в сферата на строителството. На получилите съответната професионална квалификация създадохме възможност за временна заетост във връзка с дейностите по възстановяване и ремонт на сграда предоставена от община Айтос за изграждане на център за квалификация на безработни. По този начин те приложиха на практика и усъвършенстваха придобитите по време на курсовете професионални знания и умения. След възстановяването и ремонта на центъра е доставено съответно оборудване с цел създаване на условия за провеждане на квалификационни курсове, включително и обучение по предприемачество, компютърна грамотност, както и модули за придобиване на умения за ефективно търсене на работа – Клуб “Работа”. В рамките на дейността на центъра в различни квалификационни или мотивационни курсове приоритетно са включени и членове на семействата на съкратените от ПК “Кооплес” и Мина Черно море.Роля на Сдружение “Алтернативи” в изпълнението на проекта:
Сдружение “Алтернативи” – Водещата партньорска организация координира цялостната дейност по реализирането на проекта, консултира и следи за правилното и навременно отчитане на цялостната счетоводна документация. Отговаря за сформиране на целевата група и разпределението й по обучителни модули, изготвяне на учебна програма и точен график за осъществяването й. Осъществява подбор на екип от експерти за реализиране на обучителните модули, организирането и провеждането на информационните срещи, изготви въпросник и анализира резултатите от въпросника, подготви, осъществява и анализира анкетно проучване за резултатите от обучителните курсове, осъществява текущ мониторинг и контрол при изпълнението на проекта и отговаря за съставяне на крайния финансов отчет.
Община Айтос – предостави общинска сграда за изграждане на център за квалификация на безработни, отговаря за провеждане на процедурите за подаване на оферти и сключване на договори с подизпълнителите за ремонт на сградата и доставка на оборудване, организира и отговаря за независимия строителен надзор, както и за осъществяване на социален диалог между целевата група и останалите участници в проекта.
Резултати по проекта:
• Обучени безработни – 63
• Създадени работни места – 15
• Подобрена социална инфраструктура – реконструирана и обновена общинска сграда – изграден и оборудван център за квалификация на безработни.

През 2002г. Сдружение “Алтернативи” бе партньор на два проекта на Клуб “Отворено общество” – Бургас, които се реализираха на територията на град Айтос. Алтернативи като партньор участва със свои представители в екипите реализиращи дейностите по проектите; координира връзките с институциите и местната власт, както и имаше водеща роля в подбора на бенефициентите.
Проект “Нови възможности за собствен бизнес на съкратени работници от минната промишленост” на Клуб Отворено общество – Бургас с партньор Сдружение “Алтернативи” по Програма ФАР-SMAEP, финансиран с 52 750 евро. Основен акцент в проекта е реализиране на обучителна програма по фермерство, пчеларство и озеленяване и квалификация на 30 бивши миньори. Тя е съобразена с икономическото състояние на Общината и нуждите от работна ръка в региона, както и с индивидуалните желания и възможности за последваща реализация на целевата група. Резултати по проекта:
• Обучени безработни – 30
• Създадени работни места – 30
• Подобрена социална инфраструктура – залесени общински терени
Проект “За равен старт - Ресоциализация и квалификация на лица освободени от местата за лишаване от свобода” на Клуб Отворено общество – Бургас с партньор Сдружение “Алтернативи” по Програма ФАР-Аксес, финансиран с 15 971 евро. Основна дългосрочна цел на проекта ни бе предоставяне на социални услуги на група от безработни лица освободени от местата за лишаване от свобода, които са в неравностойно социално положение. Чрез реализираните дейности ние успяхме да повишим конкурентоспособността на целевата група на пазара на труда. Същевременно осигурихме пълноправен достъп до образование на група в необлагодетелствано социално положение като осъществихме заложената в проекта квалификационна програма. Чрез юридически, психологически консултации и социална подкрепа спомогнахме за повишаване на правната култура и създаване на гражданско самочувствие на 15 лица от целевата група.

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
“Регионални инициативи за овластяване на жени ”
No. E-9-K-1-0073 Международно бюро по труда и Американско бюро по труда 21 581 щ.д. 01.05.2002г. –
31.10.2003г.

Кратко описание на проекта:
Проекта е насочен към безработни млади жени в риск от трафик. Проекта е иницииран и се координира от IREX- Вашингтон и се осъществява в шест източноевропейски страни. Бенефициентките по проекта живеят в ситуация на висока безработица в региона и повишени изисквания от работодателите за компетентностите на кандидатите за работа. Възможността за получаване на допълнителна квалификация и придобиване на умения- търсени от страна на работодателите е ключов фактор за адаптиране към нуждите на пазара на труда. Придобитата квалификация даде на жените по-големи шансове за конкурентност и спечелване на работно място, както и ги мотивира за активно търсене на работа. Включването на безработни млади жени в дейностите по проекта допринесе за тяхната овластеност; повишаване адаптивността към пазара на труда и мотивацията за търсене и спечелване на работно място доведе до развитие на инициативността сред жените. Чрез фокус-групите в края на проекта констатирахме, че жените са по-уверени и с по-високо самочувствие за собствената си реализация в България. С придобиването на нови знания и умения нараства потребността им от по-пълноценно лично развитие.
Роля на Сдружение “Алтернативи” в изпълнението на проекта:
Фондация “Асоциация Анимус” е водеща организация по проекта за България. Основни дейности на Сдружение “Алтернативи” по този проект като партньор на Анимус :
• Психосоциално консултиране на жени в риск от трафик;
• Квалификация на безработни жени;
• Професионално ориентиране, консултиране и посредничество на безработни жени;
• Организиране на бизнес обучение на млади жени.
Резултати от проекта :
1.В индивидулни конкултации за изготвяне на лични планове за търсене на работа е обхваната цялата целева група. Проведени са общо 384 индивидуални консултации. Провели сме общо 8 тренинга за социални умения за търсене на работа с 79 участнички.
2.В резултат на job placement работа са си намерили 63 жени от целевата група.
3.В бизнес обучение бяха обхванати 28 безработни млади жени. В две групи през месеците декември 2002 и януари 2003г. жените участваха в семинари за подготовка и стартиране на собствен бизнес. От тях 14 жени разработиха 12 бизнес плана
4.Програмата на тренингите за овластяване бе разработена от Асоциация “Анимус” и след обучение на екипа на Алтернативи през януари 2003г. бе основна дейност в Центъра за квалификация. Програмата естествено надгражда темите от тренингите за социални умения, които Алтернативи предлага на бенефициентките по проекта, с теми за риска от трафик на жени, възможностите за предпазване от трафик и професионалната реализация като превенция на трафика. В програмата за тренинги по овластяване бяха включени 32 жени.
5.Организираните и подкрепени от Алтернативи 3 тренинга за овластяване на ученички от средните училища в гр.Айтос.
6.В резултат на допълнителното споразумение с IREX в края на проекта през октомври 2003г. проведохме 1 тренинг за треньори с 13 педагогически съветници от Бургаски регион.
7.Оценяваме, че един от-най важните резултати от проекта е стартирането на 4-те фирми на бенефициентките спечелили бизнес-грантове.

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
“Социални услуги в замяна на нови работни места ”
No. 2004-009-SANE Програма на ООН за развитие 255 500 лв. по договор от 16.08.2004;
256 000лв.- –допълнително споразумениеот 28.03.2006 16.08.2004г. –
31.12.2007
Кратко описание на проекта:
Проект “Социални услуги в замяна на нови работни места (СЕЙН)” е създаден по инициатива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и се осъществява с помощта на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Проектът цели да обогати асортимента и повиши качеството на социалните услуги, както и да подобри социалната инфраструктура в няколко пилотни общини. Социалните услуги са предназначени за уязвими хора от пилотните общини (самотни възрастни и болни хора, хора с увреждания, и др.). За доставчици на подобни услуги проектът ангажира, след подходящо обучение, безработни хора в пред-пенсионна възраст (над 50 г.), както и местни неправителствени организации, работещи в социалния сектор.
Основната цел на проекта е да лансира нов механизъм за насърчаване на заетостта сред хората в пред-пенсионна възраст, които ще бъдат наети да извършват социални услуги за уязвими хора по домовете им. Дейностите по проекта включват: 1) създаване на устойчив механизъм (който да се прилага от общините) за подбор и професионално обучение на дългосрочно безработни и за осигуряване на дългосрочна заетост за тях; 2) обогатяване асортимента и качеството на услугите, извършвани от доставчиците на социални услуги; 3) подобряване на социалната инфраструктура. Проектът се очаква да допринесе и за разработването на една дългосрочна политика, насочена към разрешаване на безработицата сред хората в пред-пенсионна възраст.
Описание на предоставените услуги:
Резултати по проекта:
• Обучени безработни – 70 в осем модулна програма, реализирана от Българска Асоциация на социалните работници за придобиване на основни професионални знания и умения от социални асистенти
• Създадени работни места – 55
• Предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността на 160 потребители от 11 населени места на община Айтос

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
“Изграждане на Младежки център в община Айтос”
BG0202.01-LI.268 ФАР- Насърчаване на заетостта сред младежите 46 039 евро 01.04.2005г. –
31.03.2006г.
Кратко описание на проекта:
Проектът цели да увеличи заетостта сред младежите на възраст 18 – 29 години от Община Айтос чрез усъвършенстване на професиионалните умения на 25 дългосрочно безработни млади хора. Осигури се възможност за временна заетост на 10 строителни работници и 15 озеленители чрез включването им в ремонта на общинска сграда от обществена значимост и озеленяването на прилежащия район. В реконструираната сграда бе създаден Младежки център за социална интеграция на млади хора в неравностойно положение. В Младежкия център се осигури постоянна трудова заетост за двама дългосрочно безработни младежи, които работят за утвърждаването му в община Айтос като работилница за младежки инициативи. Проектът се реализира за 10 месеца.
Резултати по проекта:
• Мотивирани безработни – 25 дългосрочно безработни младежи преминали тренинг за социални умения
• Създадени работни места – Осигурeна възможност за временна заетост на 25 дългосрочно безработни младежи
• Подобрена социална инфраструктура – реконструирана и обновена общинска сграда – изграден и оборудван Младежки център
Роля на Сдружение “Алтернативи” в изпълнението на проекта:
Община Айтос е водеща организация по проекта. Основни дейности на Сдружение “Алтернативи” по този проект като партньор:
• осигуряване на необходимите за мотивационно обучение зали и техника, осъществява подбор на екип от експерти за реализиране на групово-динамични тренинги и семинари, организиране и провеждане на информационните срещи, изготвя въпросник и анализира резултатите от въпросника. Осъществява мотивационно обучение на бенефициентите. Подготвя, осъществява и анализира анкетно проучване за резултатите от дейностите по проекта. Осъществява социален диалог между целевата група и останалите участници в проекта.

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
„Създаване на обществен съвет за социална интеграция на уязвими и малцинствени групи в Община Айтос”
Договор № А-С-7/ 2005 Фондация „Партньори България”, ААМР 12 386 лв. 15.12.2005г. –
14.12.2006г.
Кратко описание на проекта:
Главната цел на проекта е създаване на действащ форум за сътрудничество между гражданите и местната власт в Община Айтос за решаване на общественозначими проблеми в областта на социалната интеграция на хора с увреждания, самотни стари хора и малцинствени групи и приобщаването им в обществото.
Резултати по проекта:
Чрез дейностите в проекта партньорите насърчиха участието на хората от социално уязвими и малцинствени групи и други заинтересовани страни в решаване на проблеми на социалната интеграция на тези групи и приобщаването им в обществото.; формализира се сътрудничеството между гражданите и местната власт в социалната сфера, чрез функционирането на Обществен социален съвет; Създадоха се условия за равен достъп до социални услуги на уязвими и малцинствени групи, чрез активна работа в общността и медиите; Разработи се с участието на неправителствения сектор и гражданите Стратегия за социалните услуги в община Айтос за периода 2007-2011, отразяваща общинската политика за социална интеграция на хората в неравностойно положение.

Роля на Сдружение “Алтернативи” в изпълнението на проекта:
Сдружение “Алтернативи” е водеща организация по проекта. Водещата партньорска организация координира цялостната дейност по реализирането на проекта, консултира и следи за правилното и навременно отчитане на цялостната счетоводна документация.
• Заинтересованите страни са овластени и ангажирани с решаването на проблемите на уязвимите и малцинствени групи от община Айтос Представители на институции и организации- Дирекция «Социално подпомагане», Дирекция «Бюро по труда», ОЦСЗУ, съюзни организации на хората с увреждания, общинска администрация – партньори по проекта активно работиха по дейностите на проекта. Постигната е повишена ангажираност, разработени са процедури за работа на обществения социален форум, съвместни координирани усилия по разработванета на стратегия на социалнитге услуги в общината.

Заглавие на проекта и № на договора Донор Размер на финансирането Период на изпълнение
„Квалификационна услуга- обучение по професия „Камериер”
Договор № 212022060630 Международна банка за възстановяване и развитие- Програма АУПТ 23 370 лв. 17.12.2006г. –
17.12.2007г.
Кратко описание на проекта:
Професионално обучение за придобиване на квалификация по професията “Камериер”, специалност “Хотелиер”. Мотивационно обучение за запознаване с професията и мотивиране за участие в обучението и кариерно развитие по професията. Мотивационно обучение за подготовка за представяне пред работодателите. Индивидуално консултиране.
Трудово посредничество.
Резултати по проекта:
Количествени резултати
• Изготвени 20 оценки за възможностите и пречките за устройване на работа;
• Проведени информационни срещи - 2
• Проведени индивидуални консултации - 60
• Проведени 2 седмични тренинга с по 10 участника за всеки
• Проведен курс ( теория и учебна практика) по професията “Камериер”, специалност “Хотелиер” – 20 участника (2 групи х 10 участника)
• Наети на работа по трудови правоотношения - 17

Качествени резултати:
• Пидобита професионална квалификация по професията “Камериер”, специалност “Хотелиер” даваща възможност за по-добра адаптивност и конкурентност на развиващия се туристически пазар
• Придобити социални умения и конкурентна способност на пазара на труда на 20 търсещи работа;
• Проверено в практиката партньорство между бизнес организации и НПО

Роля на Сдружение “Алтернативи” в изпълнението на проекта:
Сдружение “Алтернативи” е подизпълнител по проекта. Водещата организация е „Авангард персонал консултинг”. Като подизпълнител при изпълнението на проект по програма «Активни услуги на пазара на труда», компонент «Квалификационни услуги» представители на Сдружение “Алтернативи” проведоха мотивационни тренинги на бенефициентите, съдейства при търсене на свободни работни места и посредничество. Есип от сдружението проведе интервюта, изработване на индивидуални оценки и кариерни планове, участват в подготовката на междинните и крайния отчет на проекта.
Ресурси

Приходите на Сдружение “Алтернативи” се сформират от донорски програми, чрез финансиране на проекти на сдружението, членски внос и дарения от бизнеса и частни лица.
Брой на служителите на пълен и непълен работен ден по категории:
В Сдружение “Алтернативи” работят 23 души на трудов договор на пълен работен ден; 2-ма на непълен работен ден на трудови договори и 11 нещатни служители на непълен работен ден, ангажирани с цялостната дейност на организацията. Управленските решения се вземат на регулярни ежемесечни срещи на Управителния съвет.
В зависимост от заложените дейности по отделни проекти и необходимостта от експерти към сдружението управителният съвет наема за всеки проект персонал. За всички изпълнени проекти до този момент е имало назначен координатор и счетоводител, а останалите длъжности са били в зависимост от нуждите на дейностите по проекта: социални работници, администратори, технически сътрудник, социални асистенти, медицинска сестра и др.

Оборудване и офиси:
Сдружение “Алтернативи” изгради през 2002 година Център за квалификация на безработни с площ от 181кв.м. в общинска частна собственост. С решение № 342/ 11.07.2002г. на Общински съвет-Айтос, сградата се предоставя на сдружението безвъзмездно за срок от 5 години. Центърът разполага с 5 компютъра, копирна машина, телефон-факс, лазерен принтер, телевизор, видео и видеокамера. Оборудването е закупено със средства по Програма ФАР-SMAEP за целите и провеждане на квалификационни курсове за безработни. В центъра към този момент се помещава и офиса на сдружението.
Други релевантни източници:
В реализираните дейности на Сдружение “Алтернативи” са участвали с доброволен труд служители на институции от общината и региона, както и от местните власти.
Община Айтос като партньор на Сдружение “Алтернативи” е предоставила 21 600 лв. за осъществяване на два проекта на сдружението за 2002г.
Община Айтос съфинансирана от общинския бюджет в размер на 53 000 лв. дейността по проект СЕЙН за периода 2006-2007г.
От местния бизнес Сдружение “Алтернативи” до 2002 г. е получило 1100 лв. за реализиране на свои проекти.
През 2008г. Сдружение «Алтернативи» изпълнява проект по Национална програма «Асистенти за хора с увреждания» в община Айтос.
На 24.03.2008г. бе подписан договор с АСП по ОП «РЧР» по схема за Социален асистент за 12 месечен проект на стойност 89 900лв

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на гражданското общество, осигуряване равнопоставеност на различни социални групи, поощряване участието на гражданите при разглеждането на общозначими проблеми на местно ниво и насърчаване сформирането на коалиции за решаването им, подпомагане развитието на региона чрез социални, информационни, екологични, културни, издателски и образователни проекти. Средства за постигане на Стимулиране на гражданското участие в решаването на значими проблеми от местен характер, работа със социалните слоеве и групи в маргинално положение /малцинства, инвалиди, сираци и др./, с осъзнаване на гражданските им права и равнопоставеност и социалната им интеграция. Предмет на допълнителна стопанска