Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Младежки информационен доброволчески център

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Да популяризира доброволчеството и доброволческите дейности, чрез създаване на Младежки информационен доброволчески център в град Варна. Чрез доброволен труд да се обучат и мотивират младите хора, като им се предлагат възможности, които им помагат да дадат най-доброто от своите способности и да развиват своите умения, в полза на себе си и на обществото. Стремежът ни е, чрез сериозният екип от млади хора, участвали и работили с, и като доброволци в различни европейски страни, да предоставяме информация, да обучаваме младите хора на редица умения и да предаваме ценен опит.
Сдружението разработва, координира и реализара проекти към ЕС и по-специално програма „Младежта в действие”, като приоритет е дейност 2 – Европейската доброволческа служба (EVS). По тази програма приемаме и изпращаме доброволци. Работим също по проекти съвместно с НЦЕМПИ, активно си сътрудничим и с ДМДС към Община Варна.

Цели на организацията
- Да съдейства за повишаване на гражданското самосъзнание и насърчаване участието на младите хора в процеса за вземане на решения на местно ниво;
- Да подкрепя инициативи за развитие на доброволчеството;
- Да публикува обучителни материали, статии и анализи по въпросите на доброволчеството;
- Да набира и обучава младежи доброволци;
- Да оказва техническа подкрепа и консултира организации работещи с доброволци;
- Да работи за опазване и възстановяване на околната среда;
- Да съдейства за повишаване на здравната култура и подобряване на здравното състояние;
- Да осъществява връзка с други неправителствени орзанизации и институции в страната и чужбина, с цел обмяна на опит и взаимно сътрудничество за осъществяване целите на Сдружението.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
За втори път получаваме финасиране на проект за функциониране на вече изграден МИКЦ по програмата "Младежкиинформационно-консултантскицентрове на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Идеята е създадения през 2008 г.на територията на Варненското читалище "Отец Паисий" Младежки информационно-консултански център на продължи да извършва дейността си и през 2010 г. Дейността му е доста обширна свързана основно с консултиране, теоретични и практични съвети на младежи свързани с неформално образование, доброволчество и много други дейности осмислящи свободното време на младите хора. Консултации с психолози, педагози, специалисти в най-различни области,семинари, тренингии много други.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
„ДОБРОВОЛЦИ 21 ВЕК - Лидерските умения, социалната ангажираност и взаимопомощ като важен фактор за европейската интеграция на варненските младежи” – договор номер: 26.9200 (632) 13.06.2006 г.
1. Цел и местоположение – Популяризация на доброволческите дейности
2. Резултати – Проведени семинари, обучения и практически инициативи за популяризиране на доброволчеството в град Варна
3. Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта.
4. Разходите по проекта – 2 000,00 лева
5. Продължителността на проекта – 6 месеца.
6. Донорите на проекта –Община Варна, ДМДС, програма „Младежки проекти 2006 „.
„Културни мостове” (CULTURAL BRIDGES)
1. Цел и местоположение: Приета за работа към Сдружението доброволка от Словения – Вероника Коп.
2. Резултати – практическа полза от работа на доброволец към Сдружението
3. Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта.
4. Разходите по проекта – 13000,00евро
5. Продължителността на проекта – 9 месеца.
6. Донорите на проекта –YOUTH PROGRAM, Action 2 – EVS

„Културни мостове” 2 (CULTURAL BRIDGES - 2)
1. Цел и местоположение: Ще бъдат приети за работа към Сдружението доброволци от Полша – Анна Катаржина, от Русия – Татяна Клепачевская и от Италия – Антонио Мартоне и ще бъде изпратен доброволец в Дания - Атанас Раков.
2. Резултати – практическа полза от работа на доброволци към Сдружението, както и изпращане на наш доброволец в европейска страна с цел придобиване на знания, умения и опит и бъдещ ценен кадър в сдружението
7. Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта. (проекта е финансиран и ще стартира в началото на 2008 г.
8. Разходите по проекта – 46000,00евро
9. Продължителността на проекта –12 месеца.
10. Донорите на проекта –YOUTH PROGRAM, Action 2 – EVS

„Ученическо радио”.
1. Цел и местоположение – Изграждане на радио-студио, където ученици от 5 варненски училища ще записват и излъчват предавания в междучасията по радиоредбите на училищата с цел придобиване на журналистически способности у учениците, творчество, инициативност, уплътняване на свободното време у подрастващите
2. Резултати – Изградено радио-студио, младежки информационен център в читалище „Отец Паисий” в град Варна, създаден уеб сайт, реализирани предавания
3. Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта. (проекта е в процес на реализация)
4. Разходите по проекта – 15000 лева
5. Продължителността на проекта –12 месеца.
6. Донорите на проекта - Държавна агенция за младежта и спорта.


„Младежки информационно – консултантски център „Варна 2”.
2. Цел и местоположение – Изграждане на МИКЦ, втори във Варна, като част от национална програма на Държавната агенция за младежта и спорта. Целта е по-голям брой млади хора да получават консултации, информация и обучения по най-различни направления свързани с неформалното им образование . Консултации с експерти – психолози, педагози и др.
2. Резултати – Изграден Младежки информационно – консултантски център Варна 2 на територията на НЧ „Отец Пайсий“ - гр. Варна, успешно заработил, информирани и консултирани голям брой младежи за 2008 г.
3. Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта. (проекта е в процес на отчитане)
4. Разходите по проекта – 30 000 лева
6. Продължителността на проекта –12 месеца.
6. Донорите на проекта - Държавна агенция за младежта и спорта.

„Средношколски радио-, прес- и i-информационен център.
1. Цел и местоположение – Формиране на редакционен журналистически и технически екип от ученици и провеждане на теоретико-практични занимания с цел тяхната подготовка в желана област. Създаване на радио-студио и актуализация на наличната ученическа радио-мрежа в Варненска търговска гимназия.
2. Резултати – Проведени семинари, обучения и практически инициативи, създадено студио, уеб сайт, разработени програми , скоито ВТГ „Г. С. Раковски” ще се представи в общинското ученическо радио, издадени три броя на ученически вестник „Бриз”/
3. Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта.
4. Разходите по проекта – 3 000,00 лева
5. Продължителността на проекта – 4 месеца.
Донорите на проекта –Община Варна, ДМДС, програма „Младежки проекти 2007„Volunteers for Tatra Mountains 2006
1. Цел и местоположение: Изпратена доброволка от България за работа към младежка организация –Словакия – Мартина Михайлова.
2. Резултати – практическа полза от работа на доброволец от екипа на Сдружението в европейска страна
3. .Роля и степен на участие в проекта - изготвяне на проектопредложението и реализация на проекта
4. Разходите по проекта – 15000,00евро
5. Продължителността на проекта –6 месеца.
6. Донорите на проекта –YOUTH PROGRAM, Action 2 – EVS

Програма „Активни услуги на пазара на труда” проект „Планиране на местното икономическо развитие в община Ветрино”. Договор 316025060602 от 16.12.2007 г.
1. Цел и местоположение – Планиране на местното икономическо развитие в община Ветрино.
2. Резултати – проектът е успешно изпълнен от кандидатстващата организация, сдружение МИДЦ като подизпълнител организира анкета сред населението на общината и участва в разработването на концепция за икономическо развитие.
3. Роля и степен на участие в проекта – сдружение „Младежки информационен доброволчески център” е подизпълнител по проекта.
4. Разходите по проекта – 23 693,00 евро
5. Продължителността на проекта – 6 месеца
6. Донорите на проекта – Програма на Агенция по заетост и Световна банка.

Програма „Активни услуги на пазара на труда” проект „Планиране на местното икономическо развитие в община Самуил”. Договор от 16.12.2007 г.
1. Цел и местоположение – Планиране на местното икономическо развитие в община Самуил.
2. Резултати – проектът е успешно изпълнен от кандидатстващата организация, сдружение МИДЦ като подизпълнител организира анкета сред населението на общината и участва в разработването на концепция за икономическо развитие.
3. Роля и степен на участие в проекта – сдружение „Младежки информационен доброволчески център” е подизпълнител по проекта. Разходите по проекта – 23 693,00 евро
4. Продължителността на проекта – 6 месеца
5. Донорите на проекта – Програма на Агенция по заетост и Световна банка.