Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

НПО Профил

Асоциация "Втори шанс"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Професионални организации

Мисия на организацията
Second Chance Association continues to endeavor to work toward its mission statement.
“Invest in human capacity”

Цели на организацията
The team of Second Chance Association consists of engineers, economists, social workers etc. along with volunteers with great expertise in their field now focusing on their job with a new mission: collaborate to achieve the new and the innovative.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Слънцето е най-природосъобразния възобновяем източник, а трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток, чрез фотоволтаични модули, е най-екологичният начин на получаване на електричество. За територията на България използването на слънчевите технологии имат най-голям потенциал в сравнение с останалите възобновяеми енергийни технологии.
Спрямо Германия, Българското Черноморие средногодишно получава НАД 2 ПЪТИ повече слънчева енергия (и 1,7 пъти по-малко ветрова енергия).А в Германия действа правителствена програма „100 000 фотоволтаични покрива и фасади”
Генерирането на електроенергия от фотоволтаици е една съвременна възбновяема енергийна технология. Намалените загуби от пренос на електрическа енергия, както и запазването на екологическия статус са решаващ аргумент за тяхното използване.
Районът на Област Бургас е изключително подходящ за използване на слънцето, като алтернативен източник на енергия, тъй като в района продължителността на слънчевото греене е най-голяма (между 2080–2270 часа годишно). Максималната му продължителност е през месеците юли и август. Безслънчевите дни през периода май-октомври са под 10%, през юни–септември под 5%, а през юли и август те практически липсват .

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Leonardo da Vinci programme
TERMINAL - Mobility project in the field of port and airport construction
GREEN – Pilot project on environment conservation and recovery
TRET – Pilot project about Training in Renewable Energy Technologies
HANDMADE – Pilot project on Crafts
WOMBACK – Reference Materials on Women re-entering the labor market
ET4EB – Pilot project on Energy Training for European Buildings
ECMTFEE – European Curriculum Methodology for Training in the Field of Environmental Education
TCSPD – Training of Care Staff for People with Disabilities
ISSTE - Improving Safety and Security in public surface Transport

Framework Programme 6
SSA project NEW POWER
INTEGLOG – Transport Logistics
United Holland Foundations
New alternatives for drugs fighting – extreme sports as an alternative
GEF
Demonstration Photovoltaic Installation in urban areas

Innovation
Design and utilization of System and method for air-conditioning in vehicles using LPG or LNG as a fuel