Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Бащи за отговорно родителство

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Проблеми на децата
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
утвърждаването на ролята на бащинството и развитието на родителската отговорност като най-важната социална и възпитателна роля на родителите по отношение на децата

Цели на организацията
повишаването на информираността и обществената подкрепа за бащинството като неотменима част от възпитанието и от формирането на личността и ценностната система на всеки член на обществото;
създаването на среда, която позволява упражняването на правата на децата, изключва всяка форма на насилие над тях, осигурява финансови възможности за развитието и образованието на децата;
създаването на законодателни рамки, утвърждаването на съдебни практики, и ефективен институционален контрол в Република България, които гарантират равнопоставеността при упражняването на родителската отговорност, съвместно и поотделно от двамата родители спрямо децата им,
прилагането на нормите, разпоредбите, препоръките на международните актове по отношение на бащинството и отговорното родителство в законодателството и съдебната практика в България;
утвърждаването и насърчаването на практиката на съвместното родителство след развод или раздяла на родителите, което да създава подходящи психологически и финансови възможности за развитието и образованието на децата;
създаването на законодателни рамки, институционални реформи съдебни практики и контрол, които да стимулират ефективното упражняване в България на правото на детето, което е отделено от един или от двамата си родители, да поддържа редовно лични отношения и пряк контакт с всеки един от двамата родители и други лица, с които те имат семейни връзки;
създаването и развитието на допълнителна законодателна регламентация на защитата на личните отношения между децата и техните родители и други лица, които имат семейни връзки с децата, когато родителите живеят в различни държави,като се прилагат международните актове в тази област;
въвеждането в Република България на специализиран детски/семеен съд, който да разглежда въпросите за взаимоотношенията между родителите и децата след развод или раздяла на родителите и създаването на законодателни норми и съдебни практики за неговата дейност, които да гарантират ефективното спазване правата на детето за редовна и пълноценна връзка с двамата родители, осигуряването на финансови възможности за развитието и образованието на децата;
повишаването на информираността на обществеността и широкото прилагане на извънсъдебното решаване на спорове между родителите относно правата на децата, взаимоотношенията им с двамата родители и гаранциите за спазването на постигнатите споразумения;
създаването на институцията на Омбудсман за децата в България и въвеждането на европейското законодателство и практики относно конституирането, правомощията и дейността на тази институция;
повишаването на обществената информираност и създаването на обществена нетърпимост към проявите и практиките на родителско отчуждаване на децата;
засилването на ролята на съдопроизводството, органите за закрила на децата, социалните служби и други специализирани органи и експерти за гарантиране защитата на правата на децата, обект на родителско отчуждаване;
провеждането на граждански инициативи за отбелязването на Международния Ден срещу Синдрома на родителско отчуждаване /25 април/ , популяризирането и широкото отбелязване на Деня на бащата като официален празник в България

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Утвърждаването на ролята на бащинството и развитието на родителската отговорност като най-важната социална и възпитателна роля на родителите по отношение на децата; работи за създаването на среда, която позволява упражняването на правата на децата, изключва всяка форма на насилие над тях, осигурява финансови възможности за развитието и образованието на децата; съдейства за създаването на законодателни рамки, за утвърждаването на съдебни практики, и ефективен институционален контрол в Република България, които гарантират равнопоставеността при упражняването на родителската отговорност, съвместно и поотделно от двамата родители спрямо децата им, прилагането на нормите, разпоредбите, препоръките на международните актове по отношение на бащинството и отговорното родителство в законодателството и съдебната практика в България; утвърждаването и насърчаването на практиката на съвместното родителсво след развод или раздяла на родителите, което да създава пододящи писхологически и финансови възможности за развитието и образованието на децата; създаването на законодателни рамки, институционални реформи съдебни пракикти и контрол, които да стимулират ефективното упражняване в България на правото на детето, което е отдевлено от един или от двамата си родители, да поддържа редовно лични отношения и пряк контакт с всеки един от двамата родители и други лица, с които те имат семейни връзки; създаването и развитието на допълнителна законодателна регламентация на защитата на личните отноения меду децата и техните родители и други лица, които имат семейни връзки с децата, когато родителите живеят в различни държави, като се прилагат международните актове в тази област; въвеждането в Република България на специализиран детски/семеен съд, който да разглежда въпосите за взаимоотношенията между родителите и децата след развод или раздяла на родителите и създаването на законодателни норми и съдебни практики за неговата дейност, които да гарантират ефективното спазване правата на детето за редовна и пълноценна връзка с двамата родители, осигуряването на финансови възможности за развитието и образованието на децата; повишаването на информираността на обществеността и широкото прилагане на извънсъдебното решаване на спорове между родителите относно правата на децата, взаимоотношенията им с двамата родители и гаранциите за спазването на постигнатите споразумения; създаването на институцията на Омбудсман за децата в България и въвеждането на европейското законодателство и практики относно конституирането, правомощията и дейността на тази институция; повишаването на обществената информираност и създаването на обществена нетърпимост към проявите и практиките на родителско отчуждаване на децата; засилването на ролята на съдопроизпродсттвото, органите за закрила на децата, социалните служби и други специализиране органи и експерти за гарантиране защитата на правата на де;ата, обект на родителско отчуждаване; провеждането на граждански инициативи за отбелязването на Международния ден срещу синдрома на родителско отчуждаване (25 април) популяризирането и широкото отбелязване на Деня на бащата като официален празник в България.