Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Приятели на Европа без граници

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
1. Разработване, координиране и осъществяване на проекти и програми насочени към образованието и социалното развитие, финансирани по европейски и международни програми;
2. Разработване и осъществяване на трансгранични проекти и популяризиране то им в Силистренска област;
3. Осъществяване на проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството;
4. Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за повишаване на информираността и квалификацията на младежите;
5. Сътрудничество със сдружения и подобни организации на национално и международно ниво за реализиране на планираните дейности;
6. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми

Цели на организацията
1. Да стимулира дейности за сътрудничество с Европейски младежки организации;
2. Да допринася за увеличаване на участието в дейностите на младежи със специфични образователни потребности и в неравностойно положение, независимо от социално-икономическия им статус;
3. Да стимулира езиковото обучение;
4. Да подпомага изграждането на европейско гражданство, базирано върху разбирането и уважението, както и да насърчава толерантността и уважението към останалите народи и култури;
5. Да стимулира свободния обмен на идеи и информация, научни знания и интелектуални ценности;
6. Да спомага за развитие и утвърждаване на духовните ценности в образованието и културата и гражданското общество;
7. Да разработва, реализира и координира проекти и дейности за подпомагане на обучението и възпитанието на младежите от област Силистра.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2001

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи