Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Асоциация на учени, артисти и спортисти

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Друго

Мисия на организацията
Да усъвършенства и развива ценностите на гражданското общество.
Да спомогне за пълното осъществяване триединството на гражданското общество, социалната и правова държава.
Да насърчава, развива и популяризира постиженията на науката, спорта, изкуствата и културата сред обществото.

Цели на организацията
1. Усъвършенстване и развитие на ценностите на гражданското общество;
2. Защита свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на гражданите и на техните граждански права и на хората с българско самосъзнание извън страната;
3. Осъществяване на граждански контрол за законосъобразност върху действията на общинската и държавната администрация, общинските съвети, народните представители и представителите на съдебната власт;
4. Подкрепа на местните власти в дейността им за постигане на устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда в общността;
5. Популяризиране на регионите и привличане на национални и чужди инвестиции;
6. Извършване на научно-изследователска и развойна дейност в областта на енергетиката и природните ресурси, възобновяемите енергийни източници, за постигане на енергийна ефективност и борба с климатичните изменения;
7. Насърчаване прилагането на програми за енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори, включително и в транспорта;
8. Насърчаване на всички форми на иновации, включително и екоиновациите;
9. Развитие на информационното общество и информационното пространство в България и подпомагане гражданите от всички социални слоеве да се възползват от предимствата на информационното общество;
10. Опазване знанието за европейското културно наследство, подпомагане и разспространение на културни и артистични произведения, повишаване на междукултурния диалог;
11. Осъществяване на научни изследвания за българския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално-икономическите процеси в Евразийския регион от древността до наши дни;
12. Допринася за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури;
13. Развитие и популяризиране постиженията на науката, спорта, изкуствата и културата сред сред обществото;
14. Да изследва опита на други страни и да внедрява иновации в развитието и популяризирането на науката, спорта, изкуствата и културата в България;
15. Да открива, развива и подпомага реализацията на таланти в областта на науката, спорта, изкуствата и културата;
16. Да насърчава, поддържа и развива инициативи сред Българските диаспори в областта на науката, спорта, изкуствата и културата;
17. Да подържа физическото, психическото и социално благополучие у хората, развивайки тяхната здравна култура;
18 Да спазва и налага етичните норми на Европейското общество в сферата на науката, спорта изкуствата и културата у нас;
19. Да развива обществено значима научна, спортна и артистична дейност;
20. Намаляване на икономическото и социалното неравенство на местно и регионално ниво чрез инвестиции в образованието на човешкия капитал за развитие на институционалния капацитет;
21. Развитие на качествено обучение през целия живот и да насърчаване високата продуктивност, изобретателността и европейското измерение в системите и практиките в тази сфера;
22. Насърчаване участието на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно положение, в програмата Учене през целия живот, без значение от техния социален произход;
23. Подкрепя и развива идеята за една насърчаваща изобретенията и откритията в рамките на Европейския съюз „пета свобода” – тази на свободното движение на знания, включваща по-голяма мобилност на студенти, преподаватели и изследователи;
24. Способства за изграждане на общество и стопанство способни да произвеждат, защитават, споделят и продават знание на международните пазари – икономика на знанието, като нов измерител на просперитета;
25. Подкрепя и развива демократичното равенство, представителната демокрация и демокрация на участието.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание
социо-култулна онлайн платформа

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Усъвършенстване и развитие на ценностите на гражданското общество; защита свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на гражданите и на техните граждански права ина хората с българско самосъзнание извън страната; осъществяване на граждански контрол за законосъобразност върху действията на общинската и държавната администрация, общинските съвети, народните представители и представителите на съдебната власт; подкрепа на местните мласти в дейността им за постигане на устойчиво развитие и създаване на благоприятна среда в общността; популяризиране на регионите и привличане на национални и чужди инвестиции; извършване на научно - изследователска и развойна дейност в областта на енергетиката и природните ресурси, възобновяемите енергийни източници, за постигане на енергийна ефективност и борба с климатичните изменения; насърчаване прилагането на програми за енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори, включително и в транспорта; насърчаване на всички форми на иновации, включително и екоиновациите; развитие на информационното общество и информационнто пространство в България и подпомагане гражданите от всички социални срлоеве да се възползват от предимствата на информационното общество; опазване знанието на европейското културно наследство, подпомагане и разпространение на културни и артисчни произведения, повишаване на междукултурния диалог; осъществяне на научни изследвания за балгарския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално - икономическите процеси в Европейския регион от древността до наши дни; допринася за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща се на разбирането и спозването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури; развитие и популяризиране постиженията на науката, спорта, изкуствата и културата сред обществото; да изследва опита на други страни и да внедрява иновации в развитието и популяризирането на науката, спорта, изкуствата и културата в България; да открива,развива и подпомага реализацията на таланти в областта на науката, спорта, изкуствата и културата; да насърчава, поддържа и развива инициативни сред Българските диаспори в областта на науката, спорта, изкуствата и културата; да поддържа физическото, психическото и социално благополучие у хората, развивайки тяхната здравна култура; да спазва и налага етичните норми на Европейското общество в сферата нанауката, спорта и изкуствата и културата у нас; да развива обществено значима научна, спортна и артистична