Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Заедно в час

Заедно в час

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование

Мисия на организацията
Мисията на организацията е да работи дългосрочно за осигуряване на качествено образование за всяко дете, като развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Цели на организацията
Нашата цел е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Всяко дете в страната да се обучава от учители, които успешно подкрепят своите ученици да развият максимално потенциала си. Един ден учителската професия да се радва на престижа и уважението, които заслужава.

Заедно в час ще работи дългосрочно за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2022

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да ангажира най-обещаващите млади хора в България в инициатива за подобряване на качеството на образованието в България и за преодоляване на несъответствията в образователната система; създаване на група възпитаници, включваща амбициозните млади хора в България, която да се ангажира в дългосрочен план да направи положителна промяна в България; подобряване на качеството на образование на деца в неравностойно икономическо положение, живеещи в маргинализираните общини (включително селските училища и училищата, в които учат голяма част деца от малцинствата); подобряване на образователните резултати на децата в училищата с неравностойно положение, мотивиране и насърчаване на тези деца да постигнат повече.