Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

Си Ви Ес - България

Си Ви Ес - България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Околна среда

Мисия на организацията
Да промотира доброволчеството като активна форма на гражданско участие

Цели на организацията
Целите и задачите на Си Ви Ес - България са да разпространява идеята за доброволческа работа чрез организиране на доброволчески инициативи, да мотивира младите хора да участват в такива дейности, да популяризира и подкрепя международното сътрудничество и солидарност, социалната справедливост и опазването на околната среда. За да постигне тези цели, Си Ви Ес - България работи в сътрудничество с организации и институции, както в България, така и в чужбина.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Предметът на основна дейност на сдружението се изразява в: Подпомагане и поощряване на полагането на доброволчески труд насочен към всички сфери на обществения живот и най-вече към опазване на околната среда, развитието на демокрацията и гражданското общество, социалната справедливост и устойчивото развитие, културния обмен и всичко свързано с може да провежда стопанска дейност, изразяваща се в реклама, посредничество, информационни услуги и други незабранени от закона дейности, приходите от която ще бъдат използвани за осъществяването на нестопански дейности, като няма да разпределя печалба между членовете си. n Да работи за розвштши но доброволческия труд в България и диалога между хора от цял свят без оглед на тяхната религия, етнос, пол и възраст и да съдейства за националното и международно сътрудничество и мир, да работи за опазване и съхраняване на природата и околната среда, развитието на демокрацията и гражданското общество, социалната справедливост и устойчивото развитие, популяризира традициите и културата на България, подкрепя възможността за гражданска служба като алтернатива на военната, да подпомага обществото без насилие, което уважава различните култури по света и се противопоставя на всяка форма на расизъм и нетолерантност.