Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04

НПО Профил

Асоциация за развитие на София

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Друго

Мисия на организацията
Създадохме Асоциация за развитите на София ( Sofia – DA) за да подпомогнем и насърчим постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители и насърчава връзката между образование, наука и бизнес.

Цели на организацията
Нашите основни задачи са:

* Да насърчаваме създаването на партньорства, както на национално, така и на международно ниво, с цел развитието на модерна, достъпна и сигурна градска среда в София;
* Да подпомагаме проектната дейност на Столична община, като предоставяме информация, обучения и консултираме процеса на изработване и управление на проекти;
* Да подпомагаме събирането и анализирането на данни за градското развитие на София, мониторинг и оценка на ефективността на планираните и провежданите общински политики, привличането и използването на експертиза от научни институти и центрове, висши учебни заведения, неправителствени организации, частни компании и лица;
* Да сътрудничим на Столична община в провеждането на обществени кампании, като на национално, така и на международно ниво.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание
Столична община съвместно с Асоциация за развитие на София организира дискусионен регионален форум за бъдещето на кохезионната политика на ЕС, съвместно с кметовете на Анкара, Белград и Скопие и с подкрепата на кметовете на Букурещ и Атина.
През месец ноември 2010г. Европейската комисия публикува Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка за Заключенията от петия доклад за бъдещето на политиката на сближаване. С тази публикация Комисията стартира процес на широко консултиране, които продължава до 31 януари 2011г.. Консултативният процес цели да включи всички заинтересовани страни в дебата за бъдещето на кохезионната политика на ЕС 2014 -2020. В процеса на нейното изменение голямо значение ще има фактът, че предстои присъединяване на нови държави към ЕС. В този контекст е необходимо бъдещите принципи на кохезионната политика да бъдат обсъдени със съседните на България и ЕС държави-кандидатки (Турция и Македония) и потенциалния кандидат Сърбия. В същото време препоръчително е дебатът да се води при спазване на принципа на субсидиарност: позициите по кохезионната политика да се изработват на местно ниво. Столичните градове имат специфична роля – те са както отделни местни власти, така и двигатели на растежа за съответните си държави.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
- Седмица на отворените врати в Столична община 25 – 29 октомври 2010 - Тази година за първи път Столична община съвместно с Асоциация за развитие на София организира Седмица на отворените врати. Нашата основна цел беше да насърчим партньорството между общинската администрация, жителите на София, бизнеса и неправителствените организации за устойчивото и европейско развитие на нашия град. Седмицата на отворените врати започна с идеите на децата от София за това как да изглежда българската столица след 10 години и завърши с идеите на Фондация „ЖАР” каква е възможната стратегия София 2020.
- „Европейска седмица на мобилността” от 16 до 22 септември 2010г. - Асоциация за Развитие на София бе един от организаторите на кампанията „Европейска седмица на мобилността” заедно със Столична община, Министерство на околната среда и водите, Център за градска мобилност, и в партньорство с много неправителствени организации. Кампанията премина под мотото „Пътувай разумно, живей по-добре" и се проведе от 16 до 22 септември.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства за развитието на София като модерен европейски град, носещ в себе си духа на българската история и култура; да подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители; да насърчава връзката между наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрночни проблеми за развитието на града; да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда, зачитаща етническото и културно многообразие на региона и модерните демократични ценности; да изгражда екологична култура и обществена среда, подходяща за развитие, култура и спорт в София; да популяризира политиките за градско развитие, обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение;