English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




НПО Профил

Consultants For Regional Development

Сдружение – спортен клуб/федерация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Читалищни дейности
Физическо възпитание и спорт
 
Мисия на организацията
Organize the best of the best
 
Цели на организацията
Popularize ski sport and turistic activities

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Късче от Европа през моите очи
 
Описание:
Отказ

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Разработва анализи, препоръки, програми и проекти, свързани с реализацията на младите хора; издава и разпространява материали; Организира и провежда форуми и семинари, образователни и квалификационни курсове; създава, популяризира, разпространява и участва в програми или проекти самостоятелно или в сътрудничество с други местни и/ или чуждестранни лица; информира държавните органи и обществеността по въпроси, свързани с проблемите на младите хора; работи за внедряване положителните практики; Съдейства и координира дейността си с други местни и чуждестранни организации, органи и лица, заети с аналогична дейност, както и членува или участва в дейността на други юридически лица, развива международна дейност и сътрудничество; осигурява юридическа защита и специализирана помощ за млади хора и семейства.