Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Consultants For Regional Development

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Читалищни дейности
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
Organize the best of the best

Цели на организацията
Popularize ski sport and turistic activities

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Отказ

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Разработва анализи, препоръки, програми и проекти, свързани с реализацията на младите хора; издава и разпространява материали; Организира и провежда форуми и семинари, образователни и квалификационни курсове; създава, популяризира, разпространява и участва в програми или проекти самостоятелно или в сътрудничество с други местни и/ или чуждестранни лица; информира държавните органи и обществеността по въпроси, свързани с проблемите на младите хора; работи за внедряване положителните практики; Съдейства и координира дейността си с други местни и чуждестранни организации, органи и лица, заети с аналогична дейност, както и членува или участва в дейността на други юридически лица, развива международна дейност и сътрудничество; осигурява юридическа защита и специализирана помощ за млади хора и семейства.