Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Център за икономически и социални инициативи - Тунджа

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията

Цели на организацията
Устойчиво развитие на територията на община Тунджа
Опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на територията.
Развитие на граждансото общество и социално включване на младежи, жени, групи в неравностойно положение.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание
Проектът „Младежка инициатива „Съпричастност” има за основна цел насърчаването и подкрепата на доброволчески дейности и кампании на младите хора от територията на община „Тунджа”, област Ямбол,като отчита ограниченията и спецификата в развитието на селските райони и ролята на местната младежка общност в това развитие.
Поставените цели на проекта произтичат от необходимостта да бъдат преодолени определени стереотипи в общественото развитие, характерни за малките населени места в селските райони и да бъдат подкрепени такива форми на социално включване и съпричастност, каквато е доброволчеството, допринасящи за мотивация на младите хора за пълноценно личностно изграждане и развитие.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Организацията е сред учредителите на „Местна инициативна група-Тунджа”, учредена във връзка с прилагането на Ос 4 „Лидер” на Програмата за развитие на селските райони, като със свой представител участва в Управителния съвет на МИГ „Тунджа”.
През 2009 година Сдружение с „Център за икономически и социални инициативи – Тунджа” в качеството си на подизпълнител участва в изпълнявания по програма ФАР „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” от Хегра Д” ООД -Ямбол проект „Шансове за развитие” -договор № BG 2006/018-343.10.01-1.34., като разработва „Стратегия за развитие на човешкия потенциал в „Хегра Д” ООД за периода 2009-2011 година”. През септември 2010 година Сдружение с „Център за икономически и социални инициативи – Тунджа” се включва като партнираща организация на Agenzia Giovani Provinciale в разработката на проектно предложение по Програма „Младежта в действие”, Действие 4.5 – Подкрепа за информационни дейности за млади хора и за организации, ангажирани в работата с млади хора, както и за младежки организации (2010/C144/12), което в настоящия момент е в процес на оценка