Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

ПОГЛЕД КЪМ ВЕКОВЕТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Околна среда

Мисия на организацията
- възстановяването, съхраняването и насърчаването на националните материални и духовни културни ценности.
- съхраняването на природната среда и биоразнообразието.
- развитието на културния туризъм и други форми на алтернативен и устойчив туризъм.
- усъвършенстване на образованието и задълбочаване на научните изследвания в областта на културните ценности и природни забележителности .
- обогатяване дейността на децата и младите хора за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и природно богатство на България, Европа и света.
- подпомагане интегрирането на хора в неравностойно положение.

Цели на организацията
- да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и устойчива социализация на материални и нематериални културни ценности, за съхранение на природната среда и биоразнообразието;
- да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;
- да популяризира българските материални и нематериални културни ценности, природните забележителности, биоразнообразието в Европа и света и да съдейства за развитие на културен туризъм и други форми на алтернативен и устойчив туризъм;
- да подпомага научните изследвания и проучвания на българското материални и нематериални културни ценности, природните забележителности и биоразнообразието ;
да насърчава децата и младите хора за изучаване,опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и природно богатство на България
- да насърчава и да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природно богатство.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2002

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основни n - да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и устойчива социализация на материални и нематериални културни ценности, за съхранение на природната среда и биоразнообразието;n - да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;n- да популяризира българските материални и нематериални културни ценности, природните забележителности, биоразнообразието в Европа и света и да съдейства за развитие на културен туризъм и други форми на алтернативен и устойчив туризъм;n- да подпомага научните изследвания и проучвания на българското материални и нематериални културни ценности, природните забележителности и биоразнообразието ;n nnда насърчава децата и младите хора за изучаване,опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и природно богатство на Българияn- да насърчава и да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природно богатство.n- да насърчава децата и младите хора за изучаване,опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и природно богатство на Българияn- да насърчава и да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природно богатство.nnMетодите, с които сдружението ще постига своите , са:n- разработване и реализиране на проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на българските материални и нематериални културни ценности и природно богатство.n- участие в български и международни програми и проекти;n- провеждане на конгреси, конференции, семинари, дискусии, фестивали, пленери, изложби и други форуми;n- провеждане на кампании за набиране на средства за реставрация, съхраняване и популяризиране на културно-исторически паметници и природни забележителности;n -експертни изследвания за културно-историческото наследство и природно богатство; n - подпомагане на младежки организации и акции, свързани с опазването на културно-историческото наследство и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.n- информационна и издателска