Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Проблеми на децата
Друго

Мисия на организацията
Мисията на “Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца” е да работи за формиране на политика за развитие на индустриалните отношения и реализиране на успешни дейности в областта на социалната сфера, опазване на здравето, живота и закрилата на децата, чрез обединяване усилията на гражданските организации, местни власти, институции и бизнес-среди, чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди.

Цели на организацията
1. Да съдействува за развитието на индустриалните отношения, повишаване ефективността на социалното партньорство и гражданския диалог в нашия регион.
2. Да работи за повишаване здравната култура на хората в трудоспособна и над трудоспособна възраст
3. Да подпомага социалната интеграция на гражданите в неравностойно положение
4. Да подпомага създаването на работни контакти на сдружението с нестопански организации от региона и страната, от чужбина, със законодателни, държавни, общински власти, бизнес среди, лечебни заведения и медии.
5. Да подпомага развитието и реализацията на младите хора и децата в региона.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
През февруари 2012 година стартира проект "Подай ръка", насочен към популяризирането на младежкото доброволчество. В рамките на проекта ще бъдат обучени група доброволци, които след това ще реализират три доброволчески кампании.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Враца, I love you

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съдейства за развитието на индустриалните отношения, повишаване ефективността на социалното партньорство и гражданския диалог в нашия регион; да работи за повишаване здравната култура на хората в трудоспособна и над трудоспособна възраст; да подпомага социалната интеграция на гражданите в неравностойно положение, да подпомага създаването на работни контакти на сдружението с нестопански организации от региона и страната, от чужбина, със законодателни, държавни, общински власти, бизнес среди, лечебни заведения и медии; да подпомага развитието и реализацията на младите хора и децата в региона.nСредства за постигане на организиране и провеждане на професионално, мотивационно и адаптивно обучение на младежи, безработни и работещи, участие в обявени конкурси и международни програми и проекти за социална интеграция на хора в неравностойно положение, оказване методическа, консултантска помощ и обучение за повишаване здравната култура в бита и на работното място, съдействие на държавни, синдикални и работодателски, научни, учебни и нестопански организации в дейността съответстваща на организацията, осъществяване на всякаква друга дейност, която е в съответствие с асоциацията и не противоречи на закона.