Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Българска Асоциация по фотоволтаична енергия

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда
IT развитие

Мисия на организацията
Да подпомага развитието на иновациите и въвеждането на нови методи за производство и потребление на енергия за бита и промишлени нужди чрез популяризирането на фотоволтаичната енергия и производство на енергия от възобновимите и алтернативните източници.

Цели на организацията
? Да обединява хора и фирми, имащи интереси в областта на производството на енергия от ВЕИ и АЕИ
? Да спомага за въвеждането и експлоатацията на системи за производство на фотоволтаична енергия;
? Да насърчава развитието на професионални умения у хора, ангажирани с проектиране, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични инсталации;
? Да подобрява информираността на представителите на местната власт, образователните институции, работодатели, научни и изследователски институции, младежки организации и неформални групи, медии, представители на бизнеса и екологичните организации за производството на енергия от ВЕИ и АЕИ;
? Да подготвя проекти, свързани с опазването на околната среда чрез внедряване на технологии за екологично производство на енергия от ВЕИ и АЕИ;
? Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на хора с увреждания и други хора от уязвими социални групи като съдейства за изпълнението на програми за осигуряване на енергийно ефективни сгради със социално и обществено значение;
? Да съдейства за популяризирането на съвременни практики и форми на управление на местно и регионално ниво, насочени към „развитие и управление на териториите” чрез въвеждане на системи за производство на фотоволтаична енергия и осветление, базирано на алтернативни източници;
? Да хармонизира и укрепва партньорства с местни, национални и международни държавни институции, научноизследователски институти и организации, неправителствени организации и бизнеса;
? Да участва в европейски програми за осъществяване на своите цели;
? Да повишава обществената информираност за енергийната ефективност като организира обучителни курсове и обмени в страната и чужбина;
? Да лобира пред национални и международни структури, ангажирани с вземането на решения, в това число директно пред Европейската комисия;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2002

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи