Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Ние вярваме, че всяко дете заслужава да получи подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни свят.

Цели на организацията
Повечето от децата, с които се срещаме не са лишени от способности, лишени са от възможности. Имат нужда от добри примери, които да ги насочват, за да изградят качества като екипност, търпение, увереност, постоянство и аналитичност, които не са заложени в учебната програма. Имат нужда и да изградят ясна картина за това какво могат да направят с живота си и как да стигнат дотам.

Работим с деца и ги насърчаваме да са отговорни към себе си и към заобикалящия ги свят, да развиват силните си страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, успешни и щастливи.

Изграждаме знания чрез изследвания, анализи и проучвания в сферата на образованието, нагласите и благополучието на децата, които провеждаме в България и чужбина.

Споделяме знания и опит с училища, родители и учители, като работим заедно за благополучието на децата.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Период на реализация: октомври 2009 – октомври 2011

Финансираща организация: Фондация ОАК

Партньори:

Сдружение «Малки стъпки», Плевен
Национален алианс за работа с доброволци, Пловдив
«Самаряни», Стара Загора
Социално консултативен център, Самоков

Цел на проекта:

Създаване на работещ модел за бързо реагиране на местно ниво в четири общини при опасение или сигнал за злоупотреба с дете, базиран на международните стандарти за закрила на детето и осъществен от всички заинтереосвани страни по места.

Описание на проекта:

Проектът „Безопасни общности” е продължение на финансирания от Фондация ОАК проект „Деца в безопасност”.

„Деца в безопасност” предложи на редица неправителствени организации в България, които изявиха интерес единно разбиране на проблемите, свързани със закрилата на детето и добри практики като модел за работата им в тази сфера. Тези организации, които възприеха международните стандарти и ги въведоха сред екипите и партньорите си, значително укрепиха системата си за закрила на детето като очакванията са случаите на злоупотреби с деца вътре и извън организацията значително да намлеят в дългосрочна перспектива.

През двете години на проекта „Деца в безопасност” стана ясно, че всички заинтересовани страни на местно равнище /не само ОЗД, но и училища, помощни училища, домове за деца, общински структури и др./ трябва да включат в работата си система за вътрешна закрила на детето и да спазват международните стандарти, свързани с тази закрила. Също така, тези и други структури, които работят с деца, би трябвало да имат ползотворно сътрудничество и добра комуникация помежду си.

Някои от основните проблеми и предизвикателства пред тези заинтересовани страни са:

Кодексите за поведение спрямо деца по места не са променяни, ревизирани и адаптирани към настоящата ситуация години наред, което предизвиква незнание и неспособност сред персонала да решава проблеми, свързани със злоупотребата на деца.
Между заинтересованите страни няма уеднаквено разбиране какво представлява закрилата на детето, което води до различни гледни точки, методи на работа и в края на краищата до неуспех.
Заинтересованите страни не комуникират помежду си, което ги поставя в невъзможност да поделят отговорностите си по работата, свързана със закрила на детето.
Много организации притежават документи, които ръководят работата им /например по доставката на различни социални услуги/, но нямат ясно и просто разписано ръководство, което да обединява всички тези документи в лесна за проследяване процедура за действие.

В следствие на гореизброените, децата могат да станат жертви на злоупотреба от страна на представители на организации, служители, доброволци и други, които работят за която и да е от заинтересованите страни по проблема.


Където съществуват, вътрешноорганизационните политики по места са толкова различни, че не позволяват на организациите да работят заедно.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Приобщаващо образование:

GATE - Разбиране за дислексията в прехода от предучилищно към начално училищно обучение;
EMBED - Прилагане на практики в обучението през целия живот съобразени с дислексията - реализиран проект.


Закрила на детето:

Безопасни общности


Образование за развитие:

Да научим! Пилотно въвеждане на образованието за развитие в България

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Социално включване на деца, младежи и семейства в неравностойно положение;2. подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; подпомагане на социално слабите и лицата нуждаещи се от грижи; развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата; приобщаващо образование за деца и младежи в частни и държавни образователни институции; повишаване на обществената чувствителност относно приобщаващото образование.