Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

42 тренинг

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Мисията ни е да се стремим да подпомагаме хората да мислят за себе си и своята роля в обществото като си задават въпроси. Обединени сме около разбирането, че никой не може да даде на друг правилен отговор, а това се постига само чрез осмисляне през себе си.

Визията ни е да постигаме целите си чрез провеждане на обучения, организиране на събития, изваждане на преден план на добри примери и подпомагането за въвеждане на иновативни практики в работата на гражданските организации. Основно тези дейности са насочени към хората, които са активни в НПО сектора, имат (или искат да имат) активна гражданска позиция и да правят „добро” за обществото. Особен акцент в дейностите ни е насърчаването на предприемачеството на младежите в социалната сфера, както и подпомагането на включването на бизнеса в такива дейности.

Цели на организацията
• Да насърчава и подпомага гражданската инициатива на младите хора в България;
• Да подпомага утвърждаването гражданското общество, чрез споделяне на знания и провокиране на интерес и креативност на младежта;
• Да насърчава доброволческото включване и реализацията на доброволчески дейности и по-специално да работи за популяризацията на доброволчеството сред хора от всички възрасти и по-специално сред младежи, професионалисти и експерти;
• Да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на български деца и младежи, възпитаването им в дух на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност;
• Да насърчава интереса към гражданско образование сред младите хора;
• Да работи за насърчаване на предприемчивостта на младите хора и тяхното активно включване в обществения и икономически живот;
• Да подпомага създаването на Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;
• Да подпомага развитието и устойчивостта на младежки граждански структури и организации;
• Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции;
• Да подпомага дарителите при осъществяване на личните и корпоративните им благотворителни намерения чрез консултиране относно сфери и каузи, които са социално значими и се нуждаят от подкрепа;
• Да съдейства за подобряването на връзката между бизнеса и гражданския сектор;
• Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;
• Да подкрепя други организации, имащи подобни цели;
• Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Форум КЛЮЧ представя и популяризира организации и личности, техните каузи, пътят, който са извървели и успехите, които са постигнали. Той вдъхновява, стимулира и мотивира хората да припознаят своята кауза и/или място си в осъществяването на добри инициативи в полза на обществото. До края на 2013г. КЛЮЧ има 5 издания с над 1400 участници, 30 лектори и редица ангажирани партньори - три университета, два кариерни центъра, представители на бизнеса и медии.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Портал За ФОНДОВЕТЕ online - изграден информационен портал, насочен към всички, които търсят възможности за финансиране на техни идеи.
КЛЮКАРНИК - проведени 4 неформални срещи за създаване на контакти между представители на НПО и млади хора.