Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

НПО Профил

Светът на Мария

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисията на фондация „Светът на Мария" е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Цели на организацията
• защита на човешките права и подпомагане на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;
• преодоляване на дискриминацията и социалната изолация на лица с интелектуални затруднения;
• подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
Проект "Обучения в трудови и социални умения за младежи с интелектуални затруднения":

Проектът е ориентиран към младежи с лека и умерена умствена изостаналост и предоставя възможност за обучение и развитие на трудови и социални умения чрез участие в трудова практика в реална работна среда.

За хората с интелектуални затруднения проектът ще осигури възможност за формиране на трудови умения и ще повиши възможността за намиране на платена работа. Ще бъде изграден положителен образ за способностите на младежите с интелектуални затруднения и за тяхното ангажиране в трудов процес и ще бъдат пилотирани конкретни дейности, в които хората с интелектуални затруднения могат да бъдат полезни. Проектът ще допринесе за преодоляване на стигмата по отношение на хората с умствена изостаналост и за подобряване на тяхното приемане от обществото.

Финансираща организация: TELUS International Europe

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Фондацията предоставя социалната услуга Дневен център за обучение в трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Сред основните трудови дейности са производството на ръчни сапуни, арт дейности, дейности, свързани с приготвянето на храна и обслужване.

Към Дневния център функционира първото в София Защитено кафене, в което работят обучените в трудови умения клиенти на центъра. Със своята спокойна атмосфера, приготвена на място храна и първокласно обслужване този тип социално предприятие обогатява социалния опит както на своите клиенти, така и на външните посетители. Като допълнителна дейност кафенето осигурява кетъринг за различни поводи и събития.

Проекти:

• Проект „Хората с интелектуални затруднения в подкрепа на обществото“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2016, май - ноември 2016 г.

• Проект „Активен живот за хора с интелектуални затруднения“, финансиран от TBI Bank, септември 2016 г. - февруари 2017 г. Кампанията се организира с подкрепата на Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

• Проект „Общества – Подпомагане на организациите на гражданското общество за укрепване на техническите умения, включване на хора с увреждания и стандарти на ЕС в Югоизточна Европа“, финансиран от Европейски съюз, януари 2016 г. - декември 2019 г.. Фондация „Светът на Мария" участва в проекта като партньор.

• Проект „София е моят град“, финансиран от Столична община, Програма „Култура“, март – ноември 2016 г.

• Проект „Обучения в трудови и социални умения за младежи с интелектуални затруднения“, финансиран от TELUS International Europe, февруари-ноември 2016 г.

• Проект „И ние сме част от обществото- подкрепа за социализирането на хората с интелектуални затруднения“, финансиран от Райфайзен банк

• Проект „Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда- мисията е възможна“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания, април – октомври 2015 г.

• Проект „Ние сме част от общността“, финансиран от Столична община, Програма „Европа 2015“, април – септември 2015 г.

• Проект „Публична кампания за промяна на обществените нагласи към хората с интелектуални затруднения, чрез промотиране на добри практики за интегрирана заетост, базирани на швейцарския опит“, финансиран от Тематичен фонд „Фонд за партньорство и експертна помощ“ от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, април 2014 г. – април 2015 г. Проектът е изпълнен в партньорство с Еtablissements publics pour l`integration (Обществени заведения за интеграция).

• Проект „Светът на Мария: създаване на дневен център за трудови дейности за хора с леки и умерени интелектуални затруднения – иновативен модел на дневна грижа за хора с интелектуални затруднения“, финансиран от Европейски социален фонд, Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, договор № BG051PO001-7.0.07-0068-С0001, април 2013 г. – март 2015 г.

• Проект „Придобиване на умения за самостоятелен живот на хора с
интелектуални затруднения“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания, май – октомври 2014 г.

• Проект „Развитие на иновативния потенциал на София, чрез насърчаване участието на хората с интелектуални затруднения в икономическия, социален и културен живот на столицата“, финансиран от Столична община, Програма „Европа 2014“, юни – ноември 2014 г.

• Проект „Да живеем заедно – активно участие на хората с интелектуални
затруднения в социалния и културен живот на София“, финансиран от Столична община, Програма „Европа 2013“, юни – октомври 2013 г.

• „Комуникационна и рекламна кампания за набиране на средства за подпомагане функционирането на Дневен център за хора с интелектуални затруднения“, финансиран от Български дарителски форум с подкрепата на Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, май – октомври 2013 г.

• Проект „Разработване и прилагане на програма за придобиване на умения за приготвяне на храна, като съществена част от независимия живот на хората с интелектуални затруднения“, финансиран от TFN London – Дарителски кръг „Развитие“, Лондон, май 2013 г. – май 2014 г.

• Информационна и фондонабирателна кампания в подкрепа на хората с интелектуални затруднения, финансирана от учредителите, август – октомври 2012 г.

• Проект „Активни и информирани – да помогнем на хората с интелектуални затруднения да разберат повече за правата си“, финансиран от учредителите и дарители, януари – март 2013 г.

• Проект „Социални услуги в общността за хора с увреждания чрез подкрепа и професионално образование – опитът на Националния институт за хора с увреждания YAI Network, САЩ“, финансиран от учредителите и дарители, септември 2012 г. – март 2013 г.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита на човешките права и подпомагане на лица с интелектуални затруднения;nПодпомагане на родители и близки на лица с интелектуални затруднения;nПодпомагане преодоляването дискриминацията на лица с интелектуални затруднения;n Подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на лица с интелектуални затруднения;n. Подпомагане осигуряването на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост на лица с интелектуални затруднения;n. Подпомагане развитието на потенциала на личността, талантите и творчеството на лица с интелектуални затруднения;nnn Подпомагане преодоляването на социалната изолация на лицата с интелектуални затруднения и близките им;Подпомагане информирането на обществото относно проблемите на лицата с интелектуални затруднения;Предоставяне на социални услуги в общността на лица с интелектуални затруднения, съобразени с индивидуалните им потребности.