Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Асоциация НАЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията
Оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

Цели на организацията
Оказване на специализирана помощ за преодоляване на психичната травма, в следствие на преживяно насилие; психо-социално консултиране на деца и техните семейства за справяне с насилието; насочване към специализирани служби и институции; превенция на насилието сред учениците и в ранна детска възраст.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да създава условия и предпоставки за оказване на психо - социална подкрепа , помощ и консултации на бъдещи родители и техните деца .