Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14

НПО Профил

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Професионални организации

Мисия на организацията
Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.

Цели на организацията
Да допринесе за утвърждаване на професията на ресурсните учители и другите специалисти в сферата на ресурсното подпомагане в обществото, като значим компонент за интеграцията и приобщаването на децата и учениците.
Да създаде и утвърди професионален стандарт в сферата на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, свързани с промените в нормативната уредба .
Да приеме етичен стандарт за работещите в сферата на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.
Да постигне представителност на сектора на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции.
Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.
Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията.
Да обобщава мненията и препоръките на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане,учители, родители, ученици, организации на и за хората с увреждане и др. относно промяна в практиките по интеграцията и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.
Да защитава интересите на всички служители в сферата на ресурсното подпомагане, както пред национални, така и пред международни институции.
Да осъществява обмен на професионален опит между членовете.
Да предоставя референции на своите членове пред други организации и институции.
Да въвежда в страната европейския и световния опит в ресурсното подпомагане и управлението на проекти в тази сфера.
Да съдейства за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора.
Да подпомага мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Асоциацията.
Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2013

Описание
Проектът цели да посрещне трима доброволци от Италия, Франция и Испания, които ще работят в подкрепа на приобщаването в училище. В това число са включени публични дискусии, работа със студенти от педагогически и социални специалности и др.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да допринесе за утвърждаване на професията на ресурсните учители и другите специалисти в сферата на ресурсното подпомагане в обществото, като значим компонент за интеграцията и приобщаването на децата и учениците.Да създаде и утвърди професионален стандарт в сферата на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, свързани с промените в нормативната уредба Да приеме етичен стандарт за работещите в сферата на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.nДа постигне представителност на сектора на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции. Да участва на експертно равнище при изработването на секторни политики, да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаещи сектора за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията, да обобщава мнения и препоръки на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане, учители, родители, ученици, организации на и за хората с увреждания и др.относно промяната в практиките по интеграция и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности, да защитава интересите на всички служителив сферата на ресурсното подпомагане, както пред национални, така и пред международни институции, осъществява обмен на професионален опит между членовете, да предоставя референции на своите членове пред другите организации и институции, да въвежда в страната европейския и световния опит в ресурсното подпомагане и управление на проекти в тази сфера, да съдейства непрекъснатото повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора, да подпомага меропроятия на държавните органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с Асоциацията, да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни и дейности при решаване на общи проблеми.