Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Eвропейски младежки алтернативи

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Младежки въпроси, политики и изследвания
Социални услуги

Мисия на организацията
Сдружение "Европейски младежки алтернативи”, Сливен е създадена преди две години. Сдружението обединява млади хора от различни етнически групи с различни интереси, но обединени в името на една основна мисия: да подпомага създаването на възможности и алтернативи пред младите хора за достоен и живот и реализация е обществото.

Цели на организацията
Наши цели са : Насърчаване на младите хора да се включат в изграждането на гражданското общество, чрез обучения по правата на човека и запознаването им с основните демократични принципи и механизми. Премахване на дискриминацията касаеща млади хора с рисково поведение(наркозависими и проституиращи) и създаването на възможности за тяхното ползотворно включване в общественият живот.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2003

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Изграждане на ново гражданско общество на основа утвърдените демократични принципи и интеграция на младите хора в европейските структури; подпомагане на личностната реализация на младите хора, както и на тези в неравностойно положение; опазването на околната среда; повишаване на здравната култура на младите хора; съхраняване и популяризиране на българската култура и история; изграждане на утвърдени навици у младите хора в областта на спорта и физическата култура .