Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Сдружение Азбукари

Сдружение Азбукари

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Да насърчаваме децата да разививат своите таланти, да ги вдъхновяваме с дейности, които ще им осветят пътя за бъдещо професионално развитие, да мотивираме корпоративната активност и обществената отговорност на поколенията след нас е мисията на „Сдружение Азбукари“ в продължение на вече 4 години. Азбукарите са мотивирана общност от личности с разнообразни професии, които чрез доброволни вътрешни подбуди успяват да формулират каузи за по-добър живот на хората около нас.

Цели на организацията
За няколко години Азбукарите постигнахме положителни резлутати в полза на българските ученици, учителите, децата в неравностойно положение и техните родители. Ние обличаме идеите в действие и предлагаме работещи алтернативи за осигуряване на качествен живот и образование на децата в България.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
"Креативни мислители" е център за иновативни практики и евристика. Създадохме образователна среда, където се прилагат нови методи за развитие на компетенциите на личността и модерното развитие на младите хора. Центърът представлява адекватна материална среда със съвременна визия, в която е внедрено високотехнологично оборудване. Целта е да се привличе интереса на учениците и младежите за придобиване на нови знания в нова, модерна среда чрез нови технологии и чрез образователни модули, използващи евристичните методи. Проектът предлага обучения, развивани от модератори, с помощта на дигитални технологии и интернет.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Дадохме възможност на повече от 2000 деца да участват в две последователни издания на фестивала на толерантността „Вярвам в теб!" – 2012/2013.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435476326630273.1073741878.272385282939379&type=3 – 2012 г.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438064996371406.1073741916.272385282939379&type=3 - 2013 г.

Реализирахме два национални конкурса за рисунка и няколко благотворителни концерта.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.287275238117050.1073741836.272385282939379&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.437569896420916.1073741905.272385282939379&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438607219650517.1073741960.272385282939379&type=3


Изградихме три обществени детски площадки за игра и обучение, адаптирани и за деца със специфични потребности в гр. София, гр. Велико Търново и гр. Бургас. Създадохме и детски кът за малките посетители в Националния исторически музей.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438136713030901.1073741922.272385282939379&type=3 - София
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389052224606017.1073741849.272385282939379&type=3 – Велико Търново
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505650496279522.1073742002.272385282939379&type=3 - Бургас
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.276314545879786.1073741830.272385282939379&type=3 – НИМ


Във Втора многопрофилна болница гр. София, оборудвахме педиатричното отделение със „Стая за усмивки" - място за игра, обучение и терапия с цел намаляване на стреса при децата по време на престоя им в болницата .
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.280685958775978.1073741832.272385282939379&type=3

Последните проекти на „Сдружение Азбукари" са насочени към въвеждане на иновации в образованието. Учебните помагала -Детската карта „Обичай Родината" и патриотичното игрознание „Букварино" повишават знанията на децата по български, история и география. Благодарение на подкрепата на редица български компании, те бяха разпространени благотворително в 1700 български училища.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.354369911407582.1073741841.272385282939379&type=3 – карта „Обичай Родината“
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449544288556810.1073741969.272385282939379&type=3 - Букварино
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.487982018046370.1073741994.272385282939379&type=3 - Букварино

На следващия етап, и с помощта на събраните от тях средства изградихме модерен образователен център- класна стая в ОУ „Димитър Благоев" във Велико Търново. Обновеният класен кабинет е част от проекта „Креативни мислители", който цели въвеждането на модерните технологии в българското образование.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.522088214635750.1073742011.272385282939379&type=3

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да обединява творческия, интелектуален и духовен потенциал и идейни стремления на членовете на Сдружението и в непосредствено взаимодействие с държавни, европейски и общински структури и тези на гражданското общество да съдейства за:n1. Създаване на благоприятни индивидуални и обществени условия за развитие и утвърждаване на ценностите в българското гражданско общество, чрез пълноценно физическо, духовно и културно развитие и подобряване качеството на живот, образование, личностната и социална реализация на всички хора от различни възрастови групи.n2. Създаване на благоприятни условия за интеграция на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи, както и интеграция на децата в неравностойно положение .n3. Подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;n4. С общуването чрез образованието, спорта и културата да се създават условия за преодоляване и премахване на наличието на всякакви форми на дискриминация или сегрегация по отношение на хората в неравностойно положение;n5.Социализиране и интегриране на децата с особени образователни нужди и децата в неравностойно положение.n6. Да съдействува за популяризирането на физическото възпитание и спорта и да подпомага развитието на спортните занимания на деца и деца в неравностойно положение, с оглед подобряването на качеството им на живот, социална рехабилитация, интеграция и личностната им реализация; да съдействува за утвърждаването на спортните занимания като важен фактор за здравословното физическо и интелектуално развитие на младите хора, включително и на хората с увреждания; да съдействува за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение. n7. Да организира различни дейности и прояви, фестивали, карнавали и др. с участието на специалисти, които да подпомагат децата и децата в неравностойно положение при осъществяване на игри и различни интелектуални занимания.nСредства за постигане на n1. Активизиране и подпомагане на държавата, правителствените и неправителствените организации за създаване и осъществяване на национална политика за социално интегриране със средствата на образованието, спорта, науката и културата;n2. Популяризиране и развитие на спорта и образованието, подготовка на фестивали, срещи, изложби, спортни мероприятия и карнавали;n3. Организиране на проучвания и изготвяне на конкретни физкултурни, спортни, образователни, културни и социални програми за подрастващите и младежта;n4. Сътрудничество с всички институции и организации, за които социализирането и интегрирането на децата с особени образователни нужди и децата в неравностойно положение е приоритет;n5. Установяване и развитие на активни взаимоотношения и партньорство с наши,европейски и чуждестранни сродни структури на гражданското общество.