Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

Еко 21

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда
Социални услуги

Мисия на организацията
Един по-добър свят за нас и нашите деца

Цели на организацията
Решаване на екологични проблеми от регионален мащаб; екологично възпитание на гражданите и подрастващите; подпомагане развитието на екотуризма и земеделието, ефективно използване на природните ресурси и алтернативните източници на енергия, създаване и развитие на устойчиво гражданско общество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Обучение на членове на сдружението по социално предприемачедтво. Разработване модели на битови сувенири. Маркетинг на пазара. Обучение на представители на рискови групи за производство на битови сувенири.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Реализирани три проекта по Програма ФАР за периода 2002 - 2004 г. Два проекта за внедряване на разделно събиране и първична обработка на битови отпадъци в две кметства на Община Габрово. Един проект за обучение на хора с увреждания за производство на битови сувенири и развитие на самостоятелен бизнес. През2005 г е реализиран проект финансиран от ААМР за обучение на рискови групи за изработка на предмети от художествен текстил и бродерия.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Решаване на екологични проблеми от регионален мащаб; екологично възпитание на гражданите и подрастващите; подпомагане развитието на екотуризма и земеделието, ефективно използване на природните ресурси и алтернативните източници на енергия, създаване и развитие на устойчиво общество.