Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Фондация "Гражданска инициатива за местно развитие"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Работим за устойчивото развитие на област Кюстендил и укрепване на неправителствените организации

Цели на организацията
1. Подпомага развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското об-щество, образованието, науката, екологията, културата и спорта.
2. Работи за утвърждаване на европейските ценности и стандарти в различните отрасли на икономиката на страната. Подпомага разработването и реализира-нето на програми и мерки, насочени към насърчаване устойчивото развитие на малките и средни предприятия.
3. Насърчава и подкрепя инициативи, стимулиращи активността на гражданите и достъпа им до знанието, технологиите, управлението, екологията, културата и изкуството, спорта, които акцентират и утвърждават значимостта на гражданс-кото общество.
4. Работи за защита правата на човека. Подпомага социалната интеграция и личностна реализация на групите в неравностойно положение – младежите, социално слабите, жените, инвалидите, ромите.
5. Работи за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърж-даване ценностите на човешката цивилизация. Подпомага и работи за реали-зиране на програми за трансгранично сътрудничество.
6. Подпомага процеса на изграждане на качествено и практическо ориентирано образование и обучение, популяризира и утвърждава навлизането на съвре-менни методи и подходи в обучението; работи за реализирането на програма-та „Учене през целия живот” и утвърждаване на ценността на образованието и преди всичко на професионалното образование, квалификация и преквалифи-кация.
7. Работи за разпространение и реализиране на съвременните образователни идеи и концепции сред гражданските организации, бизнес средите, образова-телните институции, държавните и местни власти.
8. Подпомага държавната и местна власт в подготовката и реализацията на ре-гионални и национални програми за местно развитие. Инициира разработване-то и изпълнението на проекти, подпомагащи реализирането на местните пла-нове за развитие.
9. Подпомага приоритетно реализирането на идеи и програми на гражданите и местните власти за устойчиво развитие на Кюстендилска област и Югозападна България.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание
Наши партньори по проекта са Фондация "Образование за демокрация", Полша; Сдружение ЛАРГО, Кюстендил и НЧ "Братство", Кюстендил. Основните дейности по проекта са:
- посещение в Полша на група от 11 българи, членове на българските партньори за проучване опита на полския ни партньор и провеждане на кръгла маса за популяризиране на проучените добри практики
- разработване на Анализ на състоянието на третия сектор в област Кюстендил и обсъждането му на работна среща на НПО
- обучение на членове на НПО по Права на човека от полски експерти
- обучение от полски експерти на членове на НПО за внедряване на метода "Развитие на културни маршрути"
- адаптиране и валидиране на метода "Развитие на културни маршрути"
- разработване и реализиране на 1 културен маршрут в община Кюстендил

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи