Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алианс за прогрес

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Духовно израстване . Изкуството възпитава.

Цели на организацията
Популяризиране на съвремено българско изкуство чрез организиране на изложби, беседи, срещи на живо и други методи. Реализиране и участие в проекти свързани с изкуство, култура, градска среда, екология, мода...

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Представяне на изложба на български художници в Анкара по покана на турска фондация.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

съхраняване и популаризиране на творческата и културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие, формиране на съвременно мислещо гражданско об- щество, високо оценяващо своите предимства и възможности и готово да работи енасочено за личностната си реализация, за развитието и приобщаването си към европейските и световни ценности и стандарти, създаване на условия за утвърждаване на европейско самосъзнание и пос- тигане на прогрес за научно-техническо,културно и духовно развитие на населението и особено на младото поколение, осигуряване на ефективно взаимодействие между правителствения и неправи- телствен сектор в осъществяването на единна и последователна политика за подпомагане творчес- кия прогрес и повишаване благосъстоятелността на нуждаещите се групи от интелектуална среда на населението, допринасящи за духовното израстване на талантливи и умни млади хора, артисти , художници, музиканти, общественици, писатели и др.,създаване, съхраняване, обновяване и разnботдих на изявени деятели, работили за повишаване националната идентичност на българина, създавали и популяризирали творческото, културното и историческото наследство и духовни ценности. Сдружението ще реализира си посредством познанията, уменията, личния принос на членовете си и на привлечени за та специалисти.nПредметът на дейност на сдружението е: запознаване гражданското общество с културната памет и актуалното мислене в областта на изкуството и културата, новите технологии, екологията в природата и човешките взаимоотношения по подходящ за различните професии и възрастови групи начин, а именно: изложби и представления, срещи, дискусии и семинари, провеждане на широка образователна програма, издателска дейност, излъчване на експертни и сформиране на работни групи за участие в инициативи на изпълнителната и законодателна власт, съвместни изяви, обмен на кадри, опит и творчески фонд,