Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Национална Организация на Потребители на Психично-Здравни Услуги

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Здравеопазване, права на пациента

Мисия на организацията
Мисията на сдружението е обединяване на потребителите на психично-здравни услуги с цел подобряване на качеството им на живот и защита на правата и интересите им.

Цели на организацията
1. Защита на основните човешки права на хората с психично-здравни проблеми;
2. Преодоляване на стигмата върху хората с психично-здравни проблеми, подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация;
3. Закрила на личността на хората с психично-здравни проблеми на работното място, в домашни условия и в лечебното заведение;
4. Постигане на равнопоставеност между потребителите на психично-здравни услуги.
5. Постигане на висока информираност сред хората с психично-здравни проблеми за всички съвременни начини за справяне със специфичните им проблеми;
6. Осигуряване на условия за отдих на хората с психично-здравни проблеми.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2024

Описание
Това е постоянна инициатива на организацията, с амбицията всеки човек с психично-здравен проблем да има възможност да се включи в група за взаимопомощ, където да може да споделя свободно своите преживявания и опит със заболяването, да чува историите и на другите участници, да има своя среда, където е приет и разбран.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Създаване на групи за взаимопомощ за хора с психично-здравни проблеми. (Постоянна инициатива, стартирала през 2012 г.)
НОППЗУ започна да работи за създаването на групи за взаимопомощ от лятото на 2012 г. Към момента функционират две групи: в София и в Благоевград, които се събират ежеседмично.

2. Проект "Смяна на парадигмите в контекста на чл.12 от КПХУ. Търсене на решения за хората с психично-здравни проблеми” (2012-2013 г.)
Целта на проекта е разработване и тестване сред хора с психично-здравни проблеми на нови механизми за защита, които в обозримо бъдеще да заместят съществуващите в момента институции на частично и пълно запрещение. Проектът е част от обща партньорска програма между БЦНП, ГИП, НОППЗУ и БАЛИЗ.

3. Организиране на триалогични срещи (Постоянна инициатива, стартирала през пролетта на 2013 г.)
На триалогичните срещи се събират пациенти, професионалисти и роднини, за да обсъждат теми, свързани с психичното здраве. В триалогичните дискусии всеки участник говори от позицията на човек, познаващ отблизо проявите на психичното разстройство, като по този начин се осъществява обмен на опит и мнения, който спомага за намиране на нови решения, разширяване на гледните точки и по-доброто взаимно разбиране. Към настоящия момент триалогични срещи се провеждат ежемесечно в София.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението си поставя следната основна обединяване на потребителите на психично-здравни услуги за съвместна работа в посока подобряване качеството им на живот и защита на правата и интересите им, а също и следните други защита на основните им човешки права; преодоляване на стигмата върху тях, подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация; закрила на личнотта им на работното място, в домашни условия и в лечебното заведение; постигане на равнопоставеност между потребителите на психично здраве; постигане на висока информираност сред тях за всички съвременни начини за справяне със специфични проблеми; осигуряване на условия за отдих на хората от евата група.nnСредствата за постигане на мониторинг на места за предоставяне на психично-здравни услуги; създаване на потребителски организационни структури по места; обучение по разпознаване на симптоми, създаване на групи за взаимопомощ; самозастъпничество чрез създаване на общ мониторинг на ситуацията в България, изготвяне на доклади, ползване на вътрешноправни и международноправни инструменти; сътрудничество с държавните учреждения, училища, стопански, нестопански и други организации; извършване на разяснителна дейност и кампании - разясняване на обществото какво представляват психичните заболявания, а на потребителите на психично здраве - как да отстояват интересите си; работа с медиите; създаване на мрежа между неправителствени организации в България, работещи в сферата на психичното здраве. nСдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на му, чийто предмет е всяка разрешена от закона дейност, която има връзка с психичното здраве - маркетингова, консултантска, образователна, информационна, рехабилитационна, спомагателна и др., провеждане на конференции и събрания, организиране на дни на психичното здраве или седмици на психичното здраве, организиране на изложби, спортни игри и други изяви.