Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

Успешни Родители

Успешни Родители

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
1Да внедри и разпространи в България образователен модел по метода Гордън , чиято цел е да превърне човешките взаимоотношения в по-демократични и взаимно задоволителни и да подкрепи системата за предоставяне на този модел на колкото се може повече хора.
Чрез практически обучения на родители,възпитатели учители и други професионалисти заети в сферата на образованието :
1.2.Да повиши уменията за позитивно родителство по модела ГОРДЪН у родители и учители с цел превенция на насилието във взаимоотношенията родители-деца
1.3.Да популяризира филиософията на успешните родители и учители по модела Гордън и формира умения за ефективно общуване както и умения за не-властови взаимоотнощения с децата и учениците.
1.4.Да предложи методи за намаляване на проблемните случаи в общуването родители-деца ,учители –ученици ,посредством техниките Активно слушане ,Аз-послание и Метод 3 (беззагубен метод за разрешаване на конфликти)
1.5 Да стимулира процеса на самодисциплина у деца и ученици ,да повиши мотивацията на децата и учениците да участват в учебния процес .
1.6 Повишаване качеството на преподаване и обучение в българските училища чрез повишаване на уменията на професионалните кадри заети в сферата на образованието за ефективно управление на процеса преподаване –възприемане .
1.7 Да стимулира ефективно взаимодействие между родители и учители с цел ефективно академично и гражданско образование на децата на България.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Реализирани дей ности на представителството в България
През ноември 2011 представителството за България съвместно с институт Gordon Training International проведе обучение за инструктори професионалисти по програмата Трениране на Успешни Родители .
През ноември 2012 се проведе обучение за инструктори професионалист по програмата Трениране на Успешни Учители .На територията на страната са обучени 22 ма инструктора по програмата ТУР от София ,Пловдив ,Бургас ,Варна ,Стара Загора ,Велико Търново и Габрово И 13 инструктора по програмата Трениране на Успешни Учители от София ,Варна ,Бургас и Велико Търново .
От началото на 2012 г над 1000 участника от страната ,родители ,възпитатели и ресурсни учители преминаха практическо обучение по програмата Трениране на Успешни Родители ,а през февруари и март 2013 близо 50 учители преминаха практическо обучение по програмата Трениране на Успешни Учители . Книги и по двете програми са издадени на български език от издателство Колибри .

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1. Утвърждаване на демократичните ценности и приемственост в отношенията сред родители, учители, младежи и деца;n2. Подобряване на уменията за общуване и разрешаване на конфликти;n3. Оказване на обща и специализирана помощ при отглеждането и възпитанието на децата и изграждане на ефективни взаимоотношения в семейството, училището, на работното място и в обществото.nСРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА n1. Организиране на обучителни семинари с родители, учители, младежи по международните и превантивни програми: "Трениране на успешни родители", "Трениране на Успешни Учители" и "Трениране на Успешни Младежи" по модела "Гордън";n2. Прилагане на иновативни образователни методи и подходи за изграждане на ефективни взаимоотношения с формиране и развиване на социалната и емоционална интелигентност у деца, младежи и възрастни;n3. Провеждане на семинари за обучение на инструктори по основните курсове: "Трениране на Успешни Родители", "Трениране на Успешни Учители" и "Трениране на Успешни Младежи" на GTI и водене на регистър с активността на всеки инструктор и осигуряване на информация за инструкторите на всички заинтересовани бъдещи страни и агенции;n4. Иницииране на дейности и кампании в подкрепа на утвърждаването на демократичните ценности сред младежите и децата;n5. Популяризиране сред обществеността на социалните и правните принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата в семейството;n6. Оказване на подкрепа за утвърждаване на основното родителско право на информирано решение – избор в най-добрия интерес на децата;n7. Изграждане на партньорски взаимоотношения с други сдружения с нестопанска по предмета на дейност на Сдружението;n8. Участие в разработване и работа по проекти като партньори и инициатори;n9. Организиране на изследвания и проучвания сред родители, учители, младежи и деца по предмета на дейност на сдружението;n10. Организиране на кръгли маси, конференции и други форуми с партньори и самостоятелно;n11. Подкрепа на даровити и изявени деца.nПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО: Обучение в областта на човешките взаимоотношения за родители, учители, младежи и деца по метода "Гордън". Методиката включва международни, превантивни програми: "Трениране на успешни родители", "Трениране на Успешни Учители", "Трениране на Успешни Младежи" и други ефективни образователни модели.nПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА