Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Андромеда

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на жените, джендър въпроси
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
1. Постигане равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социалното и демократичото развитие.
2. Обединяване на своите членове около идеята за ненарушаване и защита на правата на жените.
3. Посредничи между институциите и координира техните усилия по проблемите на домашното насилие, равенството между половете и недискриминацията.
4. Оказва съдействие на жертви на насилие.

Цели на организацията
1. Да работи за утвърждаването и прилагането на ефективни политики в областта на защита и превенция от домашно насилие, където правата на гражданите и групи в уязвимо положение да са специално разгледани, отразявайки техните потребности, права и възможности за развитие.
2. Да подпомага и реализира инициативи в областта на правото, гражданското участие в управлението, образованието, здравеопазването, предоставянето на социални услуги.
3. Да реализира и подпомага изпълнението на превантивни образователни дейности, подпомагане на деца, младежи и възрастни в нужда чрез благотворителни кампании.
5. Да работи за повишаване капацитета на неправителствените организации и заинтересуваните страни, като осигурява достъпна информация, консултиране и обучение.
6. Да повишава правната култура на гражданите за ефективно отстояване на човешките и гражданските права.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2004

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да заздравява и подпомага сътрудничеството между сходни неправителствени организации и всички заинтересувани страни с гарантиране правата на гражданите; Да работи за утвърждаването и прилагането на ефективни политики в областта на защита и превенция от домашно насилие, където правата на граждани и групи в уязвими положение да са специално разгледани, отразявайки техните потребности, права и възможности за развитие; Да работи за повишаване капацитета на неправителствените организации и заинтересуваните страни, като осигурява достъпна информация, консултиране и обучение; да повишава правната култура на гражданите за ефективно отстояване на човешките и гражданските им права; да подпомага и реализира инициативи в областта на правото, гражданското участие в управлениетоу образованието, здравеопазването, предоставянето на социални услуги; да реализира и подпомага изпалнението на превнтивни образователни дейности, подпомагане на деца , младежи и възрастни в нужда, чрез благотворителни кампании.