Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Активно общество

Активно общество

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Сдружението работи за:

Утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Създаване възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова заетост на всички граждани. Формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права, подобряване качеството на живот, борба срещу асоциалните явления в обществото, социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната. Насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната. Провежда ефективен структурен диалог с държавната администрация в сферата на гражданското участие за съхранение, развитие и инвестиции в гражданския сектор. Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите групи в обществото: безработни лица, студенти, ученици, малцинствени групи, хора с увреждания. Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, чрез развиване на граждански инициативи. Насърчаване и развиване на формалното и неформалното образование и обучение, доброволчество, гражданска активност и отговорност сред младежта. Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и координиране на мрежа от представителства. Създаване и поддържане на лоялни партньорски отношения със сродни неправителствени организации на местно, национално и международно ниво.

Цели на организацията
Съдействие за утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права.
Създаване възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова заетост на всички граждани;
Насърчаване толерантността, солидарността и равнопоставеността между половете;
Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора в увреждания и др.;
Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, чрез развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото;
Насърчаване и развитие на формалното и неформалното образование и обучение, доброволчеството, гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта, да формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната;
Провеждане активен и ефективен структурен диалог в сферата на гражданското участие и изграждане устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за съхранение, развитие и инвестиции в гражданския сектор;
Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и координиране на мрежа от представителства (координатори) на регионално и секторно ниво;
Създаване и поддържане на лоялни партньорски отношения със сродни неправителствени организации на национално, европейско и международно ниво;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
Основната цел на настоящия проект е да се обособи подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора, чрез надграждане на добрия опит. МИКЦ ще бъде пространство, подкрепящо младите и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Видин. Основните дейности, които МИКЦ ще извърши са предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни кампании и инициативи в рамките на Свободната зона. Очакваните резултати в края на проекта са да бъдат предоставени информационни услуги на над 1000 младежи, да бъдат консултирани около 200 души, да бъдат включени в обучения и кампании около 900 младежи. Ще се работи за мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството, управлението и младежката политика. Чрез МИКЦ ще се създаде устойчив диалог между местна и държавна власт, институции, организации и младежите за формиране на апарат, активно работещ за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие, участието им в обществения живот. Изграденият център ще бъде устойчив, като надгради добрия опит от предходни МИКЦ и ще се стреми към мултиплициране му.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Февруари – Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма.
Място: с. Ботево, общ. Видин.
Цел: Екологичната акция цели да възвърне добрия облик на чешмата, да се помогне за подобряването на екологичното състояние на региона, чрез инициативи и да се даде добър пример на доброволчество на младите хора от Видин.
Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.
2. Април – Проект „Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права”
Място: гр. Видин.
Цел: Насърчаване на активното гражданство сред младите хора, чрез доброволчество и провеждане на доброволчески инициативи.
Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.
3. Юни – Кампания „Спаси едно дърво“
Място: гр. Видин.
Цел: Провеждане на доброволческа екологична кампания за отбелязване на Дена на река Дунав
Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението, членове на Детски и младежки парламент - Видин.
4. Юли – Проект „ Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права“
Място: гр. Видин.
Цел: Насърчаване на активното гражданство сред младите хора, чрез доброволчество и провеждане на доброволчески инициативи.
Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.
5. Ноември – проект „Модерно е да си здрав“
Място: гр. Видин.
Цел: Набиране на средства за провеждане на скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин. Подобряване на достъпа до профилактични мероприятия на хората от Видинска област. Повишаване на информираността на населението от Видинска област за рисковете за заболяване от диабет и поведението на превенция от него. Провеждане на консултации на рисковите групи.
Целеви групи: Населението на област Видин.
6. Декември – Проект „Младежта за Видин, Видин за младежта“
Място: гр. Видин.