Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Фондация ”РАВЕН СТАРТ”

Фондация "РАВЕН СТАРТ"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Проблеми на децата

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

- подпомагане благосъстоянието на децата, лишени от родителски грижи и лицата в неравностойно положение и създаване на по-добри условия на живот за тях; повишаване на квалификацията и образователния статус на децата, младежите и лицата в неравностойно положение; подкрепа за стартиране на самостоятелния им живот като пълноценни и равноправни граждани след напускане на социалните заведения; предоставяне на социални услуги от различно естество, съобразени с българското законодателство; насърчаване на интегрирането на децата, лишени от родителски грижи и лицата в неравностойно положение; съдействие за предотвратяване и преодоляване на негативни социалнозначими конфликти, чрез подкрепяне на равноправието на различните социални групи; насърчаване на младежки дейности, инициативи и обмен; извършване на обучителни дейности за професионалисти, родители и деца в риск; насърчаване на общосоциалната информираност и култура в обществото; извършване на дейности по популяризиране и подкрепа на бъдещото и настоящото родителство; сътрудничество и посредничество между семейства с проблеми и институциите, местните власти и организации с нестопанска , за осигуряване на подкрепа и постигане на консенсус по проблемите на родителството; разработване и изпълнение на мерки за преодоляване на бедността; развитие на образованието, здравеопазването и физическата култура; обогатяване на културата с общоевропейски ценности и културата на различните етнически, религиозни и социални групи, населяващи страната и региона, чрез дейности за междуетническо и междукултурно приобщаване, общуване и приемане на различията; подпомагане на хармоничното съжителство на различните етноси и религиозна толерантност; партньорство за социална и материална подкрепа със сродни организации в страната и чужбина; извършване на всички дейности, незабранени от закона, за постигане на си.nСредства за постигане на - участие при изработка на проекти, включително и международни, свързани с описаните по-горе организиране на семинари, дискусии, курсове и други мероприятия, свързани с дейността и участие в телевизионни и радиопредавания и публикации в пресата; съдействие и взаимопомощ на органите на Фондацията; активно взаимодействие с обществени организации, с държавни и общински учреждения и други физически и юридически лица при спазване на действащото в страната законодателство; издаване и разпространяване на информационни материали.nПредмет на стопанската дейност - Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, както и с , във връзка, с които е регистрирана и приходите от нея ще се използват за постигане на , определени в Учредителния акт.