Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
1. Насърчаване развитието на младежта и активното й участие в дейности, свързани с културният и социален живот;
2. Провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към разширяване на знанията;
3. Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
4. Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения;
5. Поощряване на професиалното развитие и на младите хора в неравностойно положение;
6. Утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участието на младите хора в обществения живот;
7. Подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация;
8. Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи, както и други сходни и свързани дейности и цели.

Цели на организацията
Насърчаване развитието на младежта и активното й участие в дейности, свързани с културният и социален живот;
Провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към разширяване на знанията;
Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
Създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативните решения;
Поощряване на професиалното развитие и на хора в неравностойно положение;
Утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участието му в обществения живот;
Подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация;
Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Насърчаването на младежта и активното и участие в дейности, свързани с културния и социален живот; провеждане на информационни кампании, семинари, тренинги и конференции, насочени към разширяване на знанията, повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение; създаване на условия за развитие и реализация на млади хора в областта на иновативнитв решения; поощряване на професионалното развитие на хора в неравностойно положение; утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и участието му в обществения живот; подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация; провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи, както и други сходни и свързани дейности и .