Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

СНЦ "1000 ГОДИНИ БЕЛАЩИЦА"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1000 ГОДИШНИНАТА НА СЕЛОТО, ПОДПОМАГАНЕ НА УСИЛИЯТА НА КМЕТСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА МУ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБЩЕСТВЕНИ И СОЦИАЛНИ ПРОЦЕСИ,ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА,ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ХИГИЕНИЗИРАНЕ , БЛАГОУСТРОЯВАНЕ , ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА ЦВЕТЯВАНЕ НА НА СЕЛЕНОТО МЯСТО С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.

Цели на организацията
ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В СЕЛО БЕЛАЩИЦА ЗА ДОСТОЙНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИШНИНА,ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БИТА И КУЛТУРАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, СТИМУЛИРАНЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В СЕЛОТО, УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДАРИТЕЛСКИ КАМПАНИИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2004

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

обединяване на усилията на обществеността в село Белащица за достойно отбелязване на юбилейната годишнина, подкрепа на Кметството за осъществяване на обществения ред в селото и приобщаване на етническите групи към обществено-полезен труд, осигуряване на информационно, консултантско и техническо обслужване на своите членове и на други неправителствени организации, подобряване контактите и сътрудничество между своите членове, местната власт, бизнеса и местните жители на селото, организиране и провеждане на културни мероприятия за популяризиране на бита и културата на населението, подпомагане и стимулиране развитието наnблаготворителността в селото за набиране на средства за осъществяване на , осъществяване и поддържане на връзки с организации и общности извън пределите на страната, усвояване на средства по европейски програми финансирани от различни ) министерства за подобряване па туристическата и пътната инфраструктури, поддържанеnна културно-исторически паметници, параклиси, биоразнообразието, флората и фауната на населеното място и изграждане на скопътеки, финансиране изграждането на паметник посветен на 1000-годишния юбилей на селото.nСредства за постигане на управление и развитие на социални услуги и обществени фондове, организиране на кампании за набиране на средства, организиране Ш конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, определяни от кметството, управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез конкурси, обмяна на опит с други НГЮ, събира и поддържа информационен фонд-местно развитие организира кръгли маси, семинари, конференции, дискусии и други..