Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Асоциация на служителите в Прокуратурата на РБ, Национална следствена служба и Следствените отдели

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Законодателство, застъпничество, публични политики
Професионални организации

Мисия на организацията
Защита и съдействие на професионални, интелектуални, културни, социални и материални интереси за утвърждаване на професията и престижа пред обществото

Цели на организацията
Да обединява всички действащи служители на ПРБ, НСС и СО, за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси, да участва и подпомага дейностите при структуриране и обсъждане на законопроекти, наредби, правилници и др. Да спомага повишаването на квалификацията на служителите и други дейности касаещи допълнителното усъвършенстване на администрациите.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да обединява всички действащи служители от Прокуратурата на РБ, НСлС и СО в общо цяло, за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси. Да участва и подпомага дейностите при структурирането и обсъждането на законопроекти, наредби, правилници и други, регулиращи дейността, която служителите извършват в съответните звена, по примера на европейския и световен опит. Да взаимодейства и участва в процеса по уеднаквяване на практиката по основните дейности и функции във връзка с извършената дейност на служителите. Да подпомага нуждите, практиката и опита при обработката, съхранението и предоставянето на електронна информация при спазването на всички правила за ненарушаване на тайната на информацията, защитата на личните данни, изграждане и работа с кодова закрила на такива данни.Да събира, анализира и популяризира информация и методика на работа от европейската и световната практика. Да отстоява принципите на висок професионализъм и работи за издигането нап рестижа на професионалното съсловие, както и да организира семинари и обучения. Да представлява членовете си пред държавата, МП, държавин институции, на чието пряко подчинение са, ведомства и роганизации винаги, когато това е необходимо за постигане асоциацията. Да изучава ефективността на действащото законодателство, участва в обсъждането на проекти и закони, свързани с дейността им, прави предложение за създаване и приложения на нормативни актове - с оглед тяхното усъвършенстване.nСредства за постигане на Встъпителна вноска на членовете и редовен членски внос; Дарения, помощи, субсидии; Одобрени проекти на правителствени и неправителствени програми, свързани с Одобрени проекти на програми свързани с Европейски фондове за развитие; Приходи от стопански дейности, в съответствие с действащото в страната или Европейската общност законодателство и Устава на Асоциацията; Първоначалният размер на встъпителната вноска, както и редовния членски внос (включително и срока за тяхното внасяне) се определят с решение на Учредителното събрание, отбелязано в протокола от неговото провеждане; Размерът на вноските по конкретни проекти и за неотложни нужди и сроковете за тяхното внасяне се определя от Управителния съвет; Основни средства за осъществяване на Асоциацията са : Събиране и поддържане на информация, фондове с научни и практически разработки, статии, литература, периодика и/или друг вид информация относно законодателството и практиката в тази област в страната и чужбина; Организиране на делови срещи, симпозиуми, конференции и други форми за обсъждане, дискутиране и популяризиране на проблеми в сферата на дейност на сдружението; Членуване или поддържане на контакти с международни и национални организации, имащи отношения към и задачите на Асоциацията с оглед взаимен обмен на информация, опит и идеи; При необходимост влизане в контакти с държавни и обществени органи в сферата на дейността на съответните служби за решаване на проблеми в правната област, касаещи и регулиращи деловодните и служебни практики във връзка с дейността на служителите; При възможност и необходимост организиране, изработване и популяризиране на информационни дейности и материали, съдействащи за издаване на собствена периодика или участие в издаването на такава в духа на и задачите и ; Разработване и предлагане пред компетентните органи на проекти и модели за подобряване работата на служителите и повишаване ефективността на тяхната