Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

SOS Детски селища България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисия:
Ние осигуряваме грижа в семейна среда за нуждаещи се деца.
Ние помагаме на децата да формират своето бъдеще.
Ние участваме в развитието на местните общности.

Цели на организацията
Сдружение SOS Детски селища България цели да подобри ситуацията на уязвимите деца и семейства по много начини и чрез работа с партньори на различни нива. Основните сфери на дейност са:

I. Директни услуги, които се предоставят с цел гарантиране правата на детето на оцеляване, закрила, развитие и участие.

Това включва образование, с което се гарантира, че е оказана силна подкрепа на детето да развие знанията и уменията, които са необходими, за да стане самоподкрепящ се възрастен. Нашите образователни интервенции са насочени и към други деца в общността, чиито права на образование са нарушени.

II. Изграждане на капацитет в подкрепа на предоставящите грижа, семействата, общностите и други отговорни лица и доставчици на услуги, с цел развиване на отношение, знания, умения, ресурси, системи и структури за подкрепа и грижа за детето.

Като предоставяме обучения и споделяме знания с предоставящите грижа, семействата и другите отговорни лица и доставчици на услуги, ние ги подкрепяме в изграждането на техния капацитет за адекватна реакция на ситуацията на всяко дете.
Това включва подкрепата, оказана на отговорните лица и други доставчици на услуги в областта на грижата за деца, с цел насърчаване и осигуряване развитието на детето в грижовна семейна среда. Също така, доставчиците на образователни услуги получават подкрепа за развитие на капацитета за предоставяне на подобни услуги.

III. Застъпническите дейности целят да подобрят общите рамкови условия за децата в нашата целева група, като водят до промени в политиките и практиките. Ние информираме отговорните лица за техните задължения, и в частност правителството като основно отговорно лице. Ние промотираме качествената грижа от семеен тип сред другите доставчици на услуги в областта на алтернативните грижи за детето. Като активни участници в гражданското общество, ние инициираме и подкрепяме движения, които водят до устойчива социална промяна в полза на децата от нашата целева група.

Чрез предоставяните от нас услуги, ние целим да дадем адекватен отговор на нуждите на децата и техните семейства в три основни направления:
ГРИЖА: Пряка грижа, закрила, храна и подслон.
ОБРАЗОВАНИЕ: Формално и неформално образование.
ЗДРАВЕ: Превантивно и лечебно здравеопазване, психо-социална подкрепа.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2013

Описание
Проекта цели да даде възможност на децата, които са в риск да загубят грижата на своите семейства, да израснат в грижовна семейна среда. Програмата почива на следните принципи: 1) Най-добрата среда за израстване на децата е тяхното родно семейство 2) Възрастните, които се грижат за децата са отговорни за тяхното развитие 3) Общността е непосредствения източник за подкрепа на децата и семействата 4) Гарантиране спазването на правата на човека. Програмата реализира пакет от услуги, проектирани да: 1) Гарантират достъпа на децата до основни услуги необходими за тяхното оцеляване и развитие, закрила и право на участие 2) Подкрепят семействата да изградят капацитет да закрилят и да се грижат за своите деца 3) Укрепват системата за подкрепа на децата в риск и техните семейства в рамките на общността.

Целева група: деца в риск от изоставяне; семейства, затруднени в отглеждането на своите деца; самотни родители; родители на деца с увреждания; непълнолетни бременни майки; кандидати за приеми родители и приемни семейства; професионалисти.
Програмата "Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето" се осъществява чрез четири центъра за семейно консултиране и подкрепа (Центрове за обществена подкрепа) в София, Радомир, Габрово и Велико Търново.
През 2011 732 деца в риск от изоставяне от 363 семейства са получили подкрепа чрез четирите центъра за семейно консултиране и подкрепа.
През първото полугодие на 2012 624 деца в риск от изоставяне от 312 семейства са получили подкрепа чрез Програмата “Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето”.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Допълнителна информация за проекти: http://sosbg.org/our-work-for-children/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

извършва дейността в обществена полза чрез осигуряването на закрила и специализирани грижи в изградените и управлявани от Сдружението SOS-детски селища и SOS-младежки общежития за отглеждане и възпитание на деца-сираци, изоставени деца или деца от разделени семейства, както и на младежи, нуждаещи се от подпомагане, с постигане на личностната им реализация и социална интеграция; провежда акции за осигуряване на помощ за нуждаещи се деца и майки при извънредни ситуации - по време и след природни и др. бедствия; осигурява консултантска помощ за нуждаещи се деца, на младежи и на млади майки, с да бъдат подпомогнати да заживеят при по-голяма сигурност и стабилност; осигурява професионално образование и подготовка на децата в системата на SOS-детските селища, отговарящо на нуждите и индивидуалните им възможности; осигурява средносрочна и дългосрочна финансова стабилност за Сдружението; представя практически модел за сродни организации, работещи в областта на закрилата и отглеждането на деца, социалната педагогика, образованието, интеграцията на лица от различни етноси.