Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
21

НПО Профил

Сдружение "ПРОГРАМА ПРАВНА ПОМОЩ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права

Мисия на организацията
Подпомагане на гражданите при защита на правата и законните им интереси, както и улесняване на достъпа до правните механизми, които създават гаранции за тази защита.

Цели на организацията
- Да съдейства за усъвършенстването на националното законодателство във всички правни области/отрасли.
- Да популяризира средствата за достъп до действащото и отменено законодателство
- Да повишава информираността на обществото относно правата и задълженията на гражданите, съобразно действащото законодателство.
- Да съдейства за въвеждането и за реалното използване на нови механизми и добри практики в областта на защита на правата на човека и основните свободи в България.
- Да подпомага създаването на партньорски отношения и изграждането на добро сътрудничество между институциите, имащи отношение към защита на правата на човека и основните свободи, както и към защитата на социално уязвими групи.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
За пръв път ще бъдат създадени примерни текстове на документи, необходими за участието на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство. Към настоящия момент, за да си гарантират ефективна комуникация с компетентните институциите, гражданите трябва да ангажират адвокат. Целта на проекта е да се даде възможност на посочените категории лица да участват активно в наказателните процедури, като комуникират ефективно с решаващите органи. Специфичната цел на проекта е да се създаде каталог от примерни текстове на документи, заедно с експертен коментар към тях, който пострадалите и свидетелите на престъпления да могат да ползват, с оглед гарантиране на правото им на защита.

Проектът ще спомогне за ефективната комуникация на гражданите с правозащитните институции, като повиши осведомеността им. Така ще съдейства за защита на правата им. Проектът ще бъде реализиран в рамките на десет месеца, като каталогът от документи ще бъде достъпен неограничен период от време след приключване на проекта.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи