Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

РАКИТОВО В 21-ви ВЕК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Насърчаване на икономическото развитие
Образование

Мисия на организацията
Сдружение ” РАКИТОВО В 21-ви ВЕК” е независима неправителствена организация, чиято мисия е изграждане на модел: местното самоуправление да бъде неразделна и равнопоставена част от държавната организация съгласно българското и европейското законодателство.

Цели на организацията
Сдружението има за цел :
1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;
2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;
3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
4. защитата на човешките права и на околната среда;
5. разработване на 25 годишна Общинска стратегия за регионално развитие на Община Ракитово съгласно законодателството на Република България;
6. изграждане на модел с организационна структура за устойчиво местно самоуправление при изпълнение на 25 годишната Общинска стратегия за регионално развитие на Община Ракитово.
7. създаване на организационна структура и програми за обучение на членове на сдружението по прилагане на модела за местното самоуправление;
8. системно проучване и анализ за нуждите на гражданите и активизиране на местната общността за идентифицираните проблеми;
9. създаване на програми за подобряване социалния и икономически живот, формиране на алтернативни екипи, които да организират дискусии по конкретни проблеми свързани с подобряването на качеството на живот, организиране на информационни форуми и дебати, развиване на активна среда във интернет- пространството, позволяваща свободната обмяна на мнения по теми, свързани с идеи за подобряване социалната и икономическа ситуация в Общината;
10. иницииране, организиране и координиране на съвместни дейности между заинтересованите граждани и граждански групи, местния бизнес, и институции с цел повишаване потенциала за предлагане, управление и развитие на социални услуги предприятия и обществени фондове;
11. доразвиване и опазване на археологическото и културно наследство, както и всякакви други, допустими според закона, форми на дейност;
12. разработване и въвеждане в изпълнение на процедура за контрол изпълнение на
общинските области на политики и програми съгласно Чл. 17. от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2005

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура; подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; защитата на човешките права и на околната среда; разработване на 25 годишна Общинска стратегия за регионално развитие на Община Ракитово съгласно законодателството на Република България; изграждане на модел с организационна структура за устойчиво местно самоуправление при изпълнение на 25 годишната Общинска стратегия за регионално развитие на Община Ракитово. създаване на организационна структура и програми за обучение на членове на сдружението по прилагане на модела за местното самоуправление; системно проучване и анализ за нуждите на гражданите и активизиране на местната общността за идентифицираните проблеми; създаване на програми за подобряване социалния и икономически живот, формиране на алтернативни екипи, които да организират дискусии по конкретни проблеми свързани с подобряването на качеството на живот, организиране на информационни форуми и дебати, развиване на активна среда във интернет-пространството, позволяваща свободната обмяна на мнения по теми, свързани с идеи за подобряване социалната и икономическа ситуация в Общината; иницииране, организиране и координиране на съвместни дейности между заинтересованите граждани и граждански групи, местния бизнес, и институции с повишаване потенциала за предлагане, управление и развитие на социални услуги предприятия и обществени фондове; доразвиване и опазване на археологическото и културно наследство, както и всякакви други, допустими според закона, форми на