Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Заедно за демокрация и партньорство

Заедно за демокрация и партньорство

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Култура и изкуство
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията
Цели:Развитие на демократичните процеси в република българия; защита на човешките права; създаване на проекти за съдействие на компетентните органи за борба с тероризма и корупцията; международни инициативи по развитие на демократичните процеси; международни семинари и социологически изследвания; създаване и разпространение на медийни продукти; развитие и утвърждаване на международните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; защита на околната среда; създаване на проекти за възстановяване на исторически паметници на културата.
Стопанска дейност: Консултанска, образователна, преводаческа, информационна, рекламна, издателска, маркетингова и други дейности, незабранени от закона.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
На 28.04.2016 г. Фондация „Заедно за демокрация и партньорство” подписа договор с Община Габрово за изпълнението на проект „LandArtFestival “Незабравка”– в лоното на природата с творбите на изкуството”, който се финансира по Програма „Култура” за 2016 г.

Основна цел на проекта е реализирането на модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер.
Дейностите, чрез които ще бъде постигната основната цел, предвиждат организирането и провеждането на едноседмично събитие с фестивален характер на територията на община Габрово /Приключенски парк „Незабравка”/ - LandArtFestival. В рамките на една седмица няколко творци ще създават скулптурни, изобразителни и инсталационни форми – акумулации, струпвания, конструкции, обекти, които се разполагат на територията на парка. Чрез създадените творби и ситуирането им в съхранена природна среда ще се постигне естетическо оживяване на периферната градска среда, още повече, че Приключенски парк „Незабравка” вече се утвърди като притегателен културен локус в природен контекст за град Габрово и региона. Основната цел на проекта пряко допринася за постигането на Приоритет 1: Творчески провокации в градска среда на Програма "Култура" на Община Габрово за 2016 г.

Проектът си поставя и специфична цел, която е насочена към привличане на публики и стимулиране на устойчив интерес към културни и творчески произведения в съхранен природен контекст. Нейното постигане предстои да бъде осъществено чрез осигуряването на свободен и безплатен достъп на всички желаещи до творбите, както по време на тяхното създаване, така и след приключването на проекта. По този начин паркът предстои да се превърне в своеобразна галерия на открито, чрез което допринася за достигане на стойностен творчески продукт до възможно най-широка аудитория. Творческите резултати от проектните дейности на практика предоставят възможност за пълноценно културно приобщаване и участие на периферната градска общност в иновативни и интегративни културни процеси. Специфичната цел на проекта пряко допринася за реализирането на Приоритет 2: Мисия Публики на Програма "Култура" на Община Габрово за 2016 г.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
До 2012 г. фондацията извършваше преимуществено благотворителна и дарителска дейност в полза на социални каузи и/или лица в неравностойно социално положение, както и на малкоформатни културни събития и инициативи.
От 2013 г., с откриването на Приключенски парк „Незабравка”, фондацията се насочи към реализирането на обществено значими културни събития с фестивален характер в полза на цялата местна общност. Изцяло със собствено финансиране и по свой проект през миналата година /2013 г./ фондацията успешно реализира проекта си за Национален фестивал на любителското фолклорно танцово изкуство „Балканджийско надиграване - на хорото по терлици – 2013”. Фестивалът се реализира със съдействието на Община Габрово, НЧ "Св.Св. Кирил и Методий -1928" - Габрово, РЕКИЦ "Читалища" - Габрово и Музей "Дом на хумора и сатирата". В събитието взеха участие 28 клуба с общо 629 участници от 18 населени места. Период на изпълнение на проекта: юни-септември 2013 г.
2014 г.
Проект „Габровска Рощилиада – сръбско-българските културни пространства на постиндустриалните Манчестър-градове” се осъществява с финансовата подкрепа на Община Габрово по Програма Култура за 2014 г. Бенефициент е Фондация „Заедно за демокрация и партньорство”, а партньор е Aгенциjа за локални економски развоj при Община Лесковац /Република Сърбия/.
С реализирането на проекта се постига успешен културен модел за ефективен диалог и международно сътрудничество чрез мащабно събитие с фестивален характер. В рамките на проекта се поставя началото на ежегоден национален фестивал на сръбската култура на територията на община Габрово „Габровска Рощилиада”, чрез който габровци и гостите на града имат възможност да се докоснат на живо до атмосферата на автентичната сръбска култура. В рамките на фестивала се реализират различни културни изяви: изложба, двустранни срещи, фотоконкурс, кулинарно шоу с демонстрации на автентични сръбски продукти и рецепти, танцови, оркестрови и певчески сцени. Проектът създава траен интегриран културно-туристически продукт на основата на културен диалог и международен обмен в областта на културата и фестивалното изкуство.
2015 г.
През 2015 г. фондацията, в партньорство с Приключенски парк „Незабравка”, Община Габрово, танцови клубове, читалища и музеи от град Габрово и други, успешно експертно и организационно подпомогна реализацията на третия Национален фестивал на любителското фолклорно танцово изкуство „Балканджийско надиграване - на хорото по терлици”, втория Национален фестивал на народни хорове и камерни групи за обработен фолклор „Незабравка” и втория фестивал за любителски състави и индивидуални изпълнители„Фолклорни пътеки“.
2016 г.
Проект „LandArtFestival “Незабравка”– в лоното на природата с творбите на изкуството”, който се финансира по Програма „Култура” на Община Габрово за 2016 г. - в процес на изпълнение.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на демократичните процеси в република българия; защита на човешките права; създаване на проекти за съдействие на компетентните органи за борба с тероризма и корупцията; международни инициативи по развитие на демократичните процеси; международни семинари и социологически изследвания; създаване и разпространение на медийни продукти; развитие и утвърждаване на международните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; защита на околната среда; създаване на проекти за възстановяване на исторически паметници на културата.nСтопанска