Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Агенция за регионално развитие на Рила

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Нашата мисия е изцяло ориентирана към планината и хората.
АРРР е основана на идеята за мобилизиране усилията на всички заинтересовани страни за развитието на Рила, промотиране на възможностите за туризъм и водене на природосъобразен начин на живот.
АРРР е изцяло насочена към потребностите на хората и нашата цел е да спомогнем за постигане на баланс между човека и природата.
Уверени сме, че регионът на Рила има огромен потенциал, който може да доведе до подобряване на бизнес средата, възможностите за развитие на малките и средните предприятия, преодоляване на разликата в икономическото развитие на планинските региони.
Нашата мисия е да създадем нови комуникационни канали за обмен на мисли и позиции, които да дадат самочувствие на хората от региона, че могат да генерират добри идеи, които да бъдат въведени в стратегическите документи на общинските и областни администрации и изпъленени с подкрепата на местната общност.

Цели на организацията
АРРР си поставя следните цели:
1. да стимулира социално - икономическото развитие на региона на Рила планина
2. да подпомага устойчивото развитие на региона на Рила планина
3. да работи за подобряването на качеството на живот в региона, създаването на нови работни места, борба с демографската криза
4. да работи за подобряване на инвестиционната среда в региона

Целите на АРРР ще се постигнат чрез предвидените в Устава средства и начини и в съответствие с утвърдената стратегия за развитие и оперативните планове и мерки за мониторинг и контрол на изпълнението й.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2005

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да стимулира социално - икономическото развитие на региона на Рила планина; . да подпомага устойчивото развитие на региона на Рила планина;n да работи за подобряването на качеството на живот в региона, създаването на нови работни места, борба с демографската криза.n да работи за подобряване на инвестиционната среда в региона.