Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Алтернативи за култура и образование

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Предоставяне на психотерапевтични услуги за деца, възрастни и семейства

Цели на организацията
Образование, грижи, култура

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подпомага дейности в социалната сфера и здравеопазването, чрез предоставяне на услуги и координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения, развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество, дейности в сферата на здравеопазването, образованието, науката, техниката, технологиите, защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, nСредства за постигане на разпространение на информация и ноу-хау, проучване, анализ и разработване на политики, проектиране, организиране и предоставяне на обучение, установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи, провеждане на международни, национални и регионални кампании, подпомагане на обществени инициативи, основаващи се добри практики в социалната, образователната сфера, както и в здравеопазването, предоставяне на финансова и техническа подкрепа, застъпничество и подпомагане на местните власти, нестопанските организации и бизнеса в набиране на средства