Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Форум Гражданско Участие

Форум Гражданско Участие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики

Мисия на организацията
Работим за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Цели на организацията
Стратегическа цел

Овластяване на гражданите, промяна на обществените нагласи и насърчаване на гражданското участие

Специфични цели

Докато следваме тази голяма стратегическа цел, си поставяме по-малки, които да постигаме крачка по крачка. Стремим се към въвеждането на работещи механизми за гражданско участие, така че разумните предложения от страна на граждани и граждански организации да оказват влияние върху политиките на местно и национално ниво. Друга наша цел е да засилим участието на ФГУ в процесите на формулиране на политики на европейско и международно ниво. Грижим се също и за мрежата – да я развием устойчиво, да изградим позитивен публичен образ и да повишим капацитета и мотивацията на членовете ни.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основни nРазвитие и утвърждаване на гражданското общество;n Създаване на по-добра среда за взаимодействие на гражданските организации и институциите на местно и национално ниво;n. Подпомагане участието на гражданското общество в процесите на вземане на решения и на планиране и изпълнение на местни, регионални и национални планови документи;n. Обединяване на ресурса на активни граждански организации от цялата страна за ефективен и компетентен диалог с институциитеnnnnСредства за постигане на nЗа постигане на по чл. 2, Фондацията ще осъществява следните дейности, с предмет:Фондацията ще поддържа и развива партньорски отношения с български и американски институции, организации и отделни лица, и с мрежата от бивши доброволци на „Корпус на мира”, служили в България. Организацията ще създава и развива нови партньорства с български организации, бизнес среди и членове на професионални общности,Разпространение на съвременни знания и методики чрез организиране на семинари, конференции, курсове, уъркшопи и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с основната , издаване и разпространение на научна, научнопопулярна и учебно-помощна литература,Подкрепа на млади специалисти, включително при кандидатстване за стипендии, специализации, практики, курсове, научни прояви и др.,Установяване на контакти и организиране на съвместни дейности и прояви с просветни и културни институции, неправителствени организации, обмен на информация с местни и чуждестранни организации със сходни .Изпълнeние и подпомагане на проекти и изследвания, извършване на проучвания и публикуване на резултатите от тях.Разработване и управление на проекти,Извършване и на други дейности, които са свързани с . Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на Фондацията и съобразно стратегията и приоритетите, приети от Съвета на настоятелите на Фондацията.