Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Асоциация на българските села

Асоциация на българските села

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Законодателство, застъпничество, публични политики
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията
Асоциация на българските села (АБС) е основана през 2006-а година и е първата по рода си неправителствена организация в България , която защитава интересите на населението в селата, работи активно в процесите за подобряване на местното самоуправление и воденето на ефективни регионални и аграрни политики. АБС представлява пред обществото и в чужбина възможностите за развитие на повече от 5000 села у нас, както и стоящите пред тях въпроси за решаване.

АБС е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието, както и в Комисията за защита на личните данни. АБС е регистрирана в списъка с легитимните неправителствени организации към Министерството на земеделието и храните.

Асоциация на българските села натрупа през годините ценни контакти, опит и добри практики в реализацията на разнообразни проекти и инициативи в селските райони, вкл. в реализацията на националните и европейски политики в сектора. Работим успешно с представители на български и чуждестранни неправителствени и правителствени организации, бизнес структури, медии и научни институти.

През годините помогнахме на стотици инициативни хора в селата да развиват устойчив селски туризъм. Помогнахме на хиляди фермери да подобрят стопанствата си, да станат по-конкурентоспособни и да имат по-добра пазарна реализация на своите агро стоки. Помогнахме на редица кметове на села и общини да привлекат инвеститори в селските райони. Помогнахме на редица инициативни хора и предприемачи от България и чужбина да реализират ефективно своите бизнес идеи на село. АБС е дългогодишен партньор и на редица културни и социални инициативи в селата. Не на последно място, екипът на АБС дава публичност и широко медийно отразяване на важни за селата и населението в тях въпроси.

Цели на организацията
Основните цели на Асоциация на българските села (АБС) са:
- Развитие на информационната осведоменост за българските села и възможностите за инвестиции в тях;
- Законодателна инициатива в областта на българските села и селско стопанство;
- Стимулиране на селския туризъм;
- Популяризиране у нас и чужбина на туристическите забележителности в селата;
- Разработване и прилагане на иновации и модерни технологии в селското стопанство;
- Привличане на български и чудестранни инвеститори в неземеделски дейности;
- Привличане на инвестиции в селското стопанство;
- Подобряване на средата на сигурност в селата;
- Подобряване на пътната безопасност в селата и селските региони;
- Понижаване на безработицата в селата;
- Намаляване на миграцията от селските райони;
- Подобряване на условията за качествено образование в селата;
- Подобряване на здравеопазването в селата;
- Подобряване на достъпа до нови информационни и комуникационни технологии;
- Разработване на политики за завръщане на хората в селата, включително от чужбина;
- Информационна подкрепа, съобразно нормативните уредби на ЕС, касаещи селата и селското стопанство;
- Подпомагане на активните хора в селата при подготовката, писането и реализацията на проекти, финансирани от ЕС и външни донори;
- Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основни n1. Развитие на информационната осведоменост по отношение на българските села и възможностите за инвестиции в тях.n2. Стимулиране на туризма в селските райони.n3. Привличане на инвестиции за възраждане на селското стопанство.n4. Да предприема и подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, икономическо съдействие по отношение на хората в селата.n5. Създаване на положително и отговорно отношение към селата.n6. Да повишава знанията на хората в селата за процеса на европейската интеграция на Р. България.n7. Да популяризира българските села в чужбинаnnnnnnn8. Подпомагане институционалното укрепване на държавните структури и оптимизиране на дейността им за по-ефективно прилагане на европейски практики в областта на селското стопанство, културните и образователните дейности в селата;n9. Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти;n10. Понижаване на безработицата в селата;n11. Намаляване на миграцията от селските райони;n12. Информационна подкрепа, съобразно нормативните уредби на ЕС, касаещи селата и селското стопанство;n13. Законодателна инициатива в областта на българските села.nСредства за постигане на