Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21

НПО Профил

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Съветът на жените бежанки в България работи активно в посока изграждане на толерантност, етническа търпимост, разбиране и подкрепа от страна на местната общност към проблемите на бежанците.

Съветът на жените бежанки в България счита, че наличието на Мир е естествено условие и предпоставка за положителното развитие и просперитет на всяко човешко същество.

Цели на организацията
Защита на човешките права на членовете на общността. Подпомагане социалната интеграция на новопризнатите бежанци в Република България. Създаване на по-добра среда за спазване правото на хуманно и справедливо отношение, гарантиране на равни права независимо от пренадлежост към опредеена раса, социално положение, ралигия, пол ии националност. Привличане на българските граждани и институции в процеса на гарантиране правото да се иска помощ и тя да се получава, без да се накърнява човешкото достойнство

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

защита на човешките права на членовете на общността. Подпомагане социалната интеграция на новопризнатите бежанци в Република България. Създаване на по-добра среда за спазване правото на хуманно и справедливо отношение, гарантиране на равни права независимо от принадлежност към определена раса, социално положение, религия, пол или националност. Привличане на българските гражадани и институции в процеса на гарантиране правото да се иска помощ и тя да се получава, без да се накърнява човешкото достойнство.nСредства и дейности за постигане на сдружението оказва съдействие на новопризнатите бежанци при контактите им с различни институции с оглед , за които е създадено.Застъпничество пред институции и организации за реализация на правата, свързани с интеграция на членовете на общността.Осигуряване на социални и други консултации, свързани с интеграцията на новопризнатите бежанци или насочване към специализирани организации за оказване на помощ на бежанци.Извършване на консултации по проблеми,свързани с първоначалната адаптация и интеграция на новопризнатите бежанци и особено жените бежанки. Организиране на срещи, обучения и информационни кампании с информиране на признатите бежанци относно техните права и задължения на територията на Република България.nПредмет на свързаната стопанска дейност са: изработване и разпространение на информационни материали,както и литература по теми, свързани с и дейността на сдружението и спомагащи постигане на негови .Предоставяне на консултации, извършване на анализи и изследвания,подпомагащи постигането на .Организиране на обучения,курсове,програми и други форми на срещи,подпомагащи постигането на .