Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
23

НПО Профил

Академика - 245

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.

Цели на организацията
1/ Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.rn /2/ Осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на изграждане на регионална и национална политика и гражданско общество.rn /3/ Съдейства на държавата и общините за развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности, гражданското общество и демокрацията.rn /4/ Спомага и подкрепя междукултурния диалог и сътрудничество между представители на различни култури, етноси и нации в духа на взаимното разбирателство и уважение към другите.rn /5/ Предлага знания за ефективно общуване между различните възрастови групи, институции и НПО;rn /6/ Осигурява специална грижа за деца в риск и деца в неравностойно положение.rn /7/ Обединяване на усилията на организацията и гражданите за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот за социално слабите граждани и хората с увреждания и други уязвими групи в следните области: образование и култура; реализация на трудова заетост; културна дейност; социално-битови условия на живот; социална интеграция, права на човека;rn /8/Подпомагане на жени и мъже, претърпяли домашно насилие;rn /9/Съдейства и работи в партньорство с образователните институции в областта на гражданско образование, неформалното образование и мултикултурното образование;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
Проект „Заедно намираме решения“ е насочен към създаване на модел за активно детско и младежко участие в дейности в полза общността, от която са част, чрез създаване на отворена Младежка инициативна група в град Павликени с участието на ученици от трите училища в града - СОУ„Бачо Киро“, ОУ„Св.Климент Охридски“ и ПГАТ„Цанко Церковски“. Те ще бъдат пряко и активно ангажирани към проектните дейности, след като преминат адекватно и основано на практиката обучение. Ще бъдат проведени цикъл от работни срещи между Младежката инициативна група и Районен съд, Бюро по труда, социални служби, полиция, Община Павликени, както и кръгла маса под надслов „Заедно намираме решения”. Ключова дейност е реализацията на малък проект, който ще даде възможност да бъдат приложени на практика уменията, придобити на обучителния модул по разработване на проекти. С настоящият проект ще се даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране на важни местни проблеми и намиране на адекватни, от гледна точка на младите хора, решения. Ще се подобри взаимодействието между заинтересованите страни - местна общност, институции, семейство и млади хора, стимулиране на активното участие на децата и младежите и ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и заинтересованите страни ще имат възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси. Проект „Заедно намираме решения“, който се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение; осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на изграждане на регионална и национална политика и гражданско общество; съдейства на държавата и общините за развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности, гражданското общество и демокрацията; спомага и подкрепя междукултурния диалог и сътрудничество между представители на различни култури, етноси и нации в духа на взаимно разбирателство и уважение към другите; предлага знания за ефективно общуване между различните възрастови групи, институции и НПО; осигурява специална грижа за деца в риск и деца в неравностойно положение; обединяване на усилията на организацията и гражданите за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот за социално слабите граждани и хората с увреждания и други уязвими групи в следните области: образование и култура; реализация на трудова заетост; културна дейност; социално-битови условия на живот; социална интеграция, права на човека; подпомагане на жени и мъже, претърпели домашно насилие; съдейства и работи в партньорство с образователните институции в областта на гражданско образование, неформалното образование и мултикултурното образование; подпомагане на личностното и професионалното развитие, както на младите хора, така и на възрастните, на принципа - учене през целия живот; подпомагане на равноправното интегриране и социалната адаптация на социално слаби и малцинствени групи и хора в неравностойно положение, образователна интеграция; подобряване предоставянето на социални услуги, включително и социални предприятия и развитие на междусекторното сътрудничество за повишаване капацитета на гражданските организации; да разработва и разпространява методологии за споделяне на знанието, информацията и опита за правата на човека; да участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни социални и граждански умения; да създава и предлага услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора; да насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните, членки на ЕС; участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на сдружението; други цели, които не противоречат на националните закони.