Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Елита

Елита

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Откриване на деца - таланти и тяхното развитие и реализация.

Цели на организацията
- Развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданите; участие в културния живот в обл. В. Търново; популяризиране на българското изкуство, култура и спорт в страната и чужбина.rn- откриването и развитието на млади таланти - певци и инструменталисти , чрез индивидуална работа с тях и по възрастови групи;rn-създаване на певческо - музикални и сценични навици у тези талантливи млади хора, изграждане на правилна артикулация и дикция, разширяване диапазона, сценично поведениеrn- създаване условия за морална и материална подкрепа на тези таланти.rn- привличане на най - добрите специалисти за работа с музикално надарените лица.rn- приспособяване на талантите към звездната сцена.rn- подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на музикалните таланти.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС С ФЕСТИВАЛНА ЧАСТ, ИМАЩ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНЕ КУЛТУРЕН ОБМЕН, ДА НАСЪРЧИ МЛАДИ ТАЛАНТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДА ДАДЕ ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА НА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ - ПОП, РОК И ДЖАЗ. КОНКУРСЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ И ДА ПОДЧЕРТАЕ ЗНАЧИМОТО ЗА ГРАДА СЪБИТИЕ - ЧЕСТВАНЕТО НА 830 ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО НА АСЕН И ПЕТЪР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.
КОНКУРСЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРЕДСТАВИ НА ГОСТИТЕ НА КОНКУРСА КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ВКЛЮЧВАЩА ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ТЪРНОВСКАТА КУХНЯ, ЛИТЕРАТУРА, ФОЛКЛОР, ЗАНАЯТИ И ДР.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Международен конкурс за вокална и инструментална музика "Звукът на времето" с фестивална част 11 - 13 юли, 2014 година, Велико Търново

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданите; участие в културния живот в област Велико Търново; популяризиране на българското изкуство, култура и спорт в страната и чужбина; откриването и развитието на млади таланти- певци и инструменталисти, чрез индивидуална работа с тях и по възрастови групи както следва: деца до 6 години; деца от 6-14 години; непълнолетни от 14-18 години и навършили пълнолетие лица; създаване певческо - музикални и сценични навици у тези талантливи млади хора, изграждане правилна артикулация и дикция, разширяване диапазона, сценично поведение; създаване условия за морална и материална подкрепа на тези таланти; привличане най - добрите специалисти за работа за робта с музикално надарените лица; приспособяване на талантите към звездната сцена; подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на музикалните таланти.