Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

НПО Профил

Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Околна среда

Мисия на организацията
Сдружение с нестопанска цел, което цели подпомагане развитието и утвърждаването на природните и културни ценности, селското стопанство, науката, образованието, информационните технологии, физическата култура, социалната интеграция и личностната реализация, защитата на околната среда.

Цели на организацията
Подпомагане развитието на природните и културни ценности, образованието,защитата на околната среда; подпомагане устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните и културни ресурси и опазването на природната среда; подобряване качествата на околната среда, съхраняване и опазване естествените местообитания и тяхното биоразнообразие, стимулиране гражданската активност при решаване на екологични проблеми; постигане на баланс между екологичните, икономическите и социални функции на природата с помощта на устойчиво природосъобразно стопанисване.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Прилагане на частни схеми за плащания за екосистемни ползи на територията на природен парк "Българка",„Обезпечаване на консултативния процес по интегриране на горските екосистемни услуги и ползи чрез осъществяване на дейности и събития”, програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага развитието и утвърждаването на природните и културни ценности, селското стопанство, науката, образованието, информационните технологии, физическата култура, социалната интеграция и личностната реализация, защитата на околната среда; Да подпомага и съдейства за устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните и културни ресурси и опазването на околната среда; Да работи за подобряване качествата на околната среда, съхраняване и опазване естествените местообитания и тяхното биоразнообразие, стимулиране гражданската активност при решаване на екологични проблеми; Да работи за подпомагане постигане на баланс между екологичните, икономическите и социални функции на природата с помощта на устойчиво природосъобразно стопанисване; Да съдейства за формиране на съвременна екологична култура, грижи за опазване на природата и културното богатство;nДа работи за популяризиране и опазване на природните и културните забележителности, съхранение и представяне на местния генофонд на региона и страната; Да подпомага привличането на български и чужди инвеститори за подобряване) и популяризиране на природната и културна среда. Да Разработва и реализира образователни методики, програми и инициативи разкриващи пълния творчески потенциал на децата и младежите; Да подпомага създаването на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот и работи за всестранно, пълноценно, хармонично и творческо развитие на личността; Да подпомага грижата за здравето и осмисляне на свободното време на децата и младите хора за подобряване на техния здравен статус, като и осигуряване на условия за стимулиране на физическата им активност; Да работи за повишаване на образованието, професионалната квалификация и културното равнище на хората в съответствие със съвременните постижения и непреходните ценности на науката и социалната практика; Да координира и обединява усилията на различните социални групи и да взаимодейства с местните, регионалните и държавни органи и институции при решаване на екологични, социални и образователни проблеми; Да привлича, обединява и управлява благотворителните активи в името на подпомагането на околната среда, образователното и социално благополучие на хората;