Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Национален младежки форум

Национален младежки форум

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Сдружение „Националния младежки форум” представлява интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Цели на организацията
• Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи;
• Да бъде основен фактор в изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната;
• Да изгражда положително лице на младите хора и на младежките организации в България;
• Да представлява и защитава интересите на младите хора;
• Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт;
• Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации;
• Да подпомага осъществяването на междусекторна младежка политика;
• Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики;
• Да дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за младежките дейности и младежките политики в България;
• Да подпомага държавните институции при изграждане и промяна в нормативната уредба, касаеща младежките дейности в страната;
• Да насърчава предоставянето на услуги за интеграцията на уязвими младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора с увреждания и други;
• Да участва в разработването и прилагането на добрите практики сред своите членове, както и на други приложими в младежкия сектор стандарти за младежки дейности;
• Да се противопоставя на незаконни и неправилни действия или бездействия от страна на юридическите и физическите лица, държавни и общински органи и институции, засягащи дейността в областта на младежта и младежките политики;
• Да създава и поддържа лоялни партньорски отношения между физическите и юридическите лица, осъществяващи дейност в областта на младежта, мадежките дейности, доброволчеството и неправителствения сектор; не допуска неравнопоставеност между своите членове и останалите участници в младежкия сектор;
• Да насърчава развитието и прилагането на съвременни и високи технологии в сферата на младежките дейности;
• Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование;
• Да изнамира, уеднаквява, предлага и прилага съвременни методи за опазване на околната среда;
• Да насърчава комуникацията, контактите и съвместните проекти в младежкия сектор,както и подпомагане на повишаването на квалификацията на лидерите и специалистите от младежките организации;
• Да подпомага взаимодействието между младите хора в България и страните от Европейския съюз и света;
• Да създава условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора в Европа и света.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание
Цели на проекта: развиване и усъвършенстване на лидерски качества и комуникационни умения в младите хора
Постигнати резултати: основни лидерски и граждански компетенции; умения за аргументиране и защита на политически становища; обучения за младежки обучители и мултипликатори
чни ценности, капацитет на младежки организации, младежко включване/гражданско участие.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
100 001 - 200 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
• Наименование: Младежка академия
• Наименование: NFE South R-Evolution" empowering non-formal education in Southern Europe;
• Наименование: Младежкото включване - гарант за качество при провеждане на младежка политика
• Наименование: Структурен диалог на национално ниво

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи; Да бъде основен фактор в изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната; Да изгражда положително лице на младите хора и на младежките организации в България; Да представлява и защитава интересите на младите хора; Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт; Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации;n• Да подпомага осъществяването на междусекторна младежка политика; Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики; Да дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за младежките дейности и младежките политики в България; Да подпомага държавните институции при изграждане и промяна в нормативната уредба, касаеща младежките дейности в страната; Да насърчава предоставянето на услуги за интеграцията на уязвими младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора с увреждания и други; Да участва в разработването и прилагането на добрите практики сред своите членове, както и на други приложими в младежкия сектор стандарти за младежки дейности; Да се противопоставя на незаконни и неправилни действия или бездействия от страна на юридическите и физическите лица, държавни и общински органи и институции, засягащи дейността в областта на младежта и младежките политики; Да създава и поддържа лоялни партньорски отношения между физическите и юридическите лица, осъществяващи дейност в областта на младежта, мадежките дейности, доброволчеството и неправителствения сектор; не допуска неравнопоставеност между своите членове и останалите участници в младежкия сектор; Да насърчава развитието и прилагането на съвременни и високи технологии в сферата на младежките дейности; Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование; Да изнамира, уеднаквява, предлага и прилага съвременни методи за опазване на околната среда; Да насърчава комуникацията, контактите и съвместните проекти в младежкия сектор,както и подпомагане на повишаването на квалификацията на лидерите и специалистите от младежките организации; Да подпомага взаимодействието между младите хора в България и страните от Европейския съюз и света; Да създава условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора в Европа и света.