Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Ние сме общност от експерти в помагането на деца и семейства, които съчетават теория и практика.
Работим за професионализиране на социалната практика с деца и семейства като:

- развиваме нови модели, провеждаме научни и научно-приложни изследвания;
- проучваме опита си и го предаваме на професионалната общност;
- разпространяваме нови знания и умения, подкрепяме професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне на собствения им опит.


Ние разбираме помагането като добро отношение към клиента, зачитане на правата и овластяване на хората. Ние постигаме нашата мисия като:

- Повишаваме качеството на предоставяните от нас услуги и развиваме нови холистични услуги, които да са ориентирани към комплексните потребности на нашите клиенти (доставчици на социални услуги, местни власти, представители на правораздавателната, правосъдната система, образователната и здравната системи) от развитие на капацитета им за подкрепа, придружаване, възпитание и грижа за деца и семейства.

- Развиваме капацитета на организацията за предоставяне на холистичен пакет от услуги за оценка на качеството на социални и интегрирани услуги за деца и семейства и за интервенции за подкрепа на предоставящите ги екипи

- Изследваме и проучваме феномена резилианс при хора, преживели травматични събития и прилагаме подход, базиран на този феномен за концептуализиране на помагането, превенция на насилието над деца, превенция на раздялата на деца и семейства.

Цели на организацията
Ние сме общност от експерти в помагането на деца и семейства, които съчетават теория и практика.
Работим за професионализиране на социалната практика с деца и семейства като:

развиваме нови модели, провеждаме научни и научно-приложни изследвания;
проучваме опита си и го предаваме на професионалната общност;
разпространяваме нови знания и умения, подкрепяме професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне на собствения ни опит.


Ние разбираме помагането като добро отношение към клиента, зачитане на правата и овластяване на хората.Ние постигаме нашата мисия като:

Повишаваме качеството на предоставяните от нас услуги и развиваме нови холистични услуги, които да са ориентирани към комплексните потребности на нашите клиенти (доставчици на социални услуги, местни власти, представители на правораздавателната, правосъдната система, образователната и здравната системи) от развитие на капацитета им за подкрепа, придружаване, възпитание и грижа за деца и семейства.
Развиваме капацитета на организацията за предоставяне на холистичен пакет от услуги за оценка на качеството на социални и интегрирани услуги за деца и семейства и за интервенции за подкрепа на предоставящите ги екипи
Изследваме и проучваме феномена резилианс при хора, преживели травматични събития и прилагаме подход, базиран на този феномен за концептуализиране на помагането, превенция на насилието над деца, превенция на раздялата на деца и семейства.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Институт по социални дейности и практики организира дейностите си в четири програми „Социални услуги за деца и семейства”, „Деца и правосъдие – превенция на насилието”, „Обучения” и „Методическа подкрепа и изследвания”.Социални услуги за деца и семейства

Екипите на Института предоставят социални услуги за уязвими индивиди, групи и общности; разработват и внедряват нови програми, методи и подходи в социалната работа. Услугите се предоставят в комплексите и центровете, управлявани от Института, в градовете София, Шумен, Видин и Монтана.

Целта на Програмата е да подкрепи специалистите в ИСДП, за да осигурят качеството и професионализъм в работата си и добра грижа за децата и семействата – клиенти на услугите.

Задачите, които си поставяме при изпълнението на програмата:

Анализираме местните потребности на семействата и децата в риск и планираме услуги, съобразени с нуждите и приоритетите по места, в съответствие с европейските и национални политики за детето.
Осигуряваме максимално ефективно изполване на ресурса на ИСДП, като прилагаме гъвкави подходи в организацията на социалната работа.
Гарантираме достъпност до услугите и отворен характер за всички групи в риск.
Планираме дейностите на специалистите с приоритет директната работа с деца, родители и общности.
Осигуряваме спазване на нормативната база, Методиката на ИСДП и на вътрешни правила и процедури.
Изготвяме месечни, периодични и годишни отчети за социалните услуги към Общините, АСП, ДАЗД


При работата с деца и семейства спазваме следните принципи:

Поставяне на детето в центъра на работата;
Зачитане на семейството като най-добра среда за детето;
Индивидуализиране на услугата и гъвкавост при предоставянето й;
Мултидисциплинарен и системен подход в работата;
Равнопоставеност на клиентите, равен достъп до услугата и активно включване при реализирането й.


Деца и правосъдие – превенция на насилието

Програма „Деца и правосъдие - превенция на насилието” насърчава изграждането и развитието на политики, подкрепящи децата, жертви на насилие, пострадали от престъпления или свидетели на престъпления, както и да се развие у нас правосъдие, адаптирано към потребностите на деца.

Програмата въвежда иновативни модели за работа с деца в конфликт със закона, в съответствие с основните Европейски документи, стандарти и насоки в областта на правосъдието за деца. Целта й е да подсили съблюдаването на принципа на висшите интереси на детето и на неговото благополучие във всички законови и административни действия и мерки по отношение на децата, участници в правни процедури.

В рамките на програмата Институт по социални дейности и практики провежда изследвания и развива иновативни практики, проекти и услуги както самостоятелно, така и с подкрепата на партньори от държавния и неправителствения сектор в България и Европейската общност като Англия, Белгия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Северна Ирландия, Унгария, Франция, Шотландия и др.

Към програмата има изградени Ресурсни центрове „Детето свидетел”, „Сексуално насилие и експлоатация на деца” и „Деца в конфликт със закона”. На страницата на ресурсния център може да се намерят материали, статии, анализи и доклади от изследвания, проучвания на практики у нас и в Европа, както и продукти от реализирани проекти в областта на правата на децата, свидетели и участници в правни процедури.Обучения

Стратегическата цел на програмата е развитието на социалната работа като помагаща професия, насочена към социално включване на уязвими групи хора в обществения живот на България.

Към Институт по социални дейности и практики е разкрит Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО (лиценз № 200612405 от 06.02.2007 година) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл.12, т.1 и 6 и в съответствие с чл. 49 а, ал.1 от Закона за професионално образование и обучение по професии и специалности:

Сътрудник социални дейности,
Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”

Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

Помощник - възпитател
Специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”

Програмите за обучение се одобряват от Учебно-методичен съвет, в който влизат хабилитирани преподаватели по социална работа, както и практици от системата на социалните услуги, с дългогодишен опит. Обучители са преподаватели по социална работа, социални работници, психолози и юристи с дългогодишен опит в обучението на професионалисти.

В рамките на лицензираните професии ИСДП провежда базови и надграждащи обучения по социална работа:

Въведение в социалната работа
Социална работа със случай
Оценка и планиране в работата със случай
Нормативна уредба на социалните услуги
Услуги по превенция и реинтеграция
Приемна грижа и осиновяване
Групова работа
Консултиране
Резилианс
Социална работа със семейства на деца в риск
Социална работа с деца, жертви на насилие
Работа с деца с поведенчески проблеми
Програми за житейски умения
Развитие и управление на социални услуги на общинско ниво
Супервизия и интервизия в социалната работа


В края на всяка година Институтът публикува Индикативна програма за планираните обучения през годината, както и информация за обучителите, които ще водят тези обучения.

Институтът предоставя и тематични обучения по заявка, в зависимост от нуждите на социалните услуги или на професионалистите от друга сфера на помагащите професии.Методическа подкрепа и изследвания

В рамките на програмата се разработват и предоставят услуги и инструменти за оценка на качеството на социални и интегрирани услуги за деца и семейства, както и за интервенции в подкрепа на екипите в социалната сфера.

Институт по социални дейности и практики осъществява професионално консултиране и супервизия (индивидуална, групова и екипна) на специалисти от подкрепящите професии и супервизори. Разработва и предоставя методически материали, провежда изследвания в областта на социалната работа, сравнителни изследвания на политики, стратегии и практики в други страни.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Зарвитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики, повишаване качеството на професионалното образование, квалификация, допълнителна квалификация преквалификация на хората от помагащите професии, изследване политиките, стратегиите и практиките на социалните дейности, оптимизиране и въвеждане на иновационни практики на социалните дейности в България, стимулиране на взаимодействието и координацията между институции и организации в полето на обучението и практиките на социалните дейности.