Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Международна Награда на херцога на Единбург -България

Международна Награда на херцога на Единбург -България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
„Нашата мисия е да направим Международната награда на херцога на Единбург достъпна за всички в България, за да сътворим среда за реализиране на младите хора и приключения, които остават за цял живот!“

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да работи, развива и администрира дейностите свързани с Наградата с развитие на младите хора в България и насърчаване на доброволчеството и работата в полза на обществото; да следи и спазва националните стандарти за безопасност на участниците както и стандартите за качество на постигнатите резултати, заложени от Международната фондация на Наградата; да подпомага и да контролира когато това е необходимо, участниците и организациите, които прилагат програмата на наградата.nФондацията ще се стреми да постига своите чрез осъществяване на следните дейности: популяризиране на Наградата сред обществеността и младежкия сектор, като ева група в Република българия; работа с и в подкрепа на младежите, участници в програмата във всяко едно от трите нива и четирите направления, както и по време на осъществяването на проектите в полза на местните общности; провеждане на обучения за лидери, ментори, наблюдатели и оценители в рамките на програмата, както и други обучения свързани с младежките дейности и работата с млади хора; разработване и предоставяне на средства и методи за развитие на комуникацията, вкл. електронната и изграждането на стратегически партньорства за гражданските организации и в частност младежкия сектор; провеждане на изследвания и консултации относно възможностите и средствата за комуникаци, вкл. електронната в подкрепа на гражданското общество; иницииране и осъществяване на кратко-, средно- и дългосрочни поректи и програми на младежка, образователна и социална тематика; издаване и разпространение на информационни и образователни материали; организиране и участие в конференции, семинари, кампании, обучения и други форуми по теми, свързани с развиване на сътрудничество с аналогични организации в България, страните от Централна и Източна Европа и страните от Европейската общност, чиято е коопериране и съвместна работа по образователни и обучителни проекти; други дейности, свързани с и незабранени от закона.