Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Зелени Балкани - Пловдив

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията
Целта на сдружението е проучване, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на територията на Република България и Балканския полуостров. Формиране на екологична и природозащитна култура на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазване на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.Изграждане на ефективна система за доброволен обществен контрол по спазване на българското и международно природозащитно законодателство.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

та на сдружението е проучване, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на територията на Република България и Балканския полуостров. Формиране на екологична и природозащитна култура на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазване на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.Изграждане на ефективна система за доброволен обществен контрол по спазване на българското и международно природозащитно законодателство.nСРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА Членовете на сдружението следят за прояви и нарушения, засягащи съществуването, стта и състоянието на природните екосистеми и тяхното биологично разнообразие. Организиране и провеждане на бързи акции в отговор на извършени или предстоящи нарушения на природозащитните закони, на неприродосъобразни решения на организации и частни лица.nПредоставяне на информация за щетите от извършените нарушения и конкретните виновници на обществеността и компетентните органи, като ще се ангажира в ролята на обществен обвинител при търсене на наказателна отговорност в процеси от подобен характер. Чрез най-разнообразни форми (средства за масова информация, пресконференции, събиране на подписи и др.) провокира общественото мнение по всички въпроси на опазване на природата и устойчивото развитие на територии с високо биологично разнообразие.nСамостоятелно или в сътрудничество с други организации работи по проекти за опазване на застрашени видове и местообитания, и дава предложения за обявяване на нови защитени територии.nСамостоятелно или в сътрудничество с други организации разработва и изпълнява програми за устойчиво развитие и управление на природните ресурси.n Разработва програми за обществено участие и подкрепа на реформата в природозащитното законодателство, съобразно международните и европейски стратегии, конвенции и директиви за опазване на биологичното разнообразие.nОрганизира програми за екологично образование в средните училища (лектории, прожекции на филми);nОрганизира експедиции с научно-приложен и учебен характер, както и с осъществяване на контрол върху състоянието и режима на опазване на защитените природни територии;n Организира кръжоци по екология, опазване на природната среда и другите биологични дисциплини в средните училища;n Ежегодно организира и провежда доброволни работни ваканции с консервация и възстановяване на местообитанията на редки видове.nОказва съдействие и подпомагане на членовете си, работещи в научните институти и учреждения по проблеми, свързани с биологичното разнообразие. nСдружението се ангажира системно да повишава научната, методическата и практическата подготовка на членовете си в областта на консервационната биология и устойчивото управлениеnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn на ресурсите.nnна ресурсите.nОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДМЕТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА