Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Младежки въпроси, политики и изследвания
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Сдружение СПОК е създадено през 2011 г. с цел да спомага за развитието на социални и граждански умения, да утвърждава европейските ценности за стимулиране на младежката инициатива и устойчиво развитие на обществото, да взаимодейства с органи и инстутиции на централната и местна власт и да разширява социалното партньорство с представители на НПО и представители на институции, да разработва и тества иновативни методики и подходи, насочени към подобряване на обучението и функционирането на гражданското общество

Цели на организацията
Фокусът на дейностите, изпълнявани от Сдружението попада върху превенция, обучение и развитие на практически умения и навици на младежи и деца за справяне с социални конфликти и екстремални ситуации.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2021

Описание
Проектът L.I.K.E. разглежда нарастващия процент на млади хора във възрастова група 15-29 години с психични проблеми в Европа и неспособността на конвенционалните методи в сферата на заетостта да отговорят на специфичните нужди на тази целева група. Проектът има за цел да засили социалното приобщаване и заетостта на целевата група, като изследва статуса на младите хора, като разработи, тества и приложи иновативна методология, която да отговаря на нуждите им и като ангажира цялата общност - роднини, работодатели и институции - в процеса. Освен това широкото партньорство в консорциума работи в международен план, търсейки общи европейски решения за социално приобщаване и качествена и устойчива заетост за младежи с психични проблеми. Експертите в някои от най-добре функциониращите държавни социални системи като Норвегия и Исландия, ще се стремят да намалят социалните и икономически различия в Европа и да изградят двустранно сътрудничество в тази област. Проведените международни проучвания ще представят необходимите данни за създаване на иновативен многостранен подход за включване на целевата група - младежи с психични проблеми във възрастовата група 15-29 години, със специален фокус върху ромското население. Чрез създаването на къщите "Скрити лайкове" - центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група в цяла Европа.
Проектът цели изследване, разработване и прилагане на иновативни методи за мотивиране и включване на млади хора с психични проблеми на пазара на труда.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи