Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ВЕСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
- участие в проекти и програми ,свързани с дейността на сдружението

Цели на организацията
да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда.-провеждане на образователни програми на деца в неравностойно положение в сътрудничество с други организации при организиране и провеждане на образователни програми по български език и математика сред ученици от различна от българската културна и лингвистична среда;-международно сътрудничество и обмен на знания, специалисти, кадри, опит, технологии, практики и дейности в областта на образованието, културата, екологията,изкуството, фолклора и занаятите. - насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС;- спомага за развитието интересите и потребностите

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2006

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи